Альбомга

џавалардан тљшкђн метеорлар
Сњнђр тагын, кабат яна алмас.
Шат йљрђгем сића бирер идем,
Синећ йљрђк каршы ала алмас.

"Нђни шаярулары"дай

Ђллђ ничек авыр, ђллђ ничек
Мин атладым шушы адымны,
Елмаюыћ белђн ђллђ ничек
Искђрттећ син яшьлек ќанымны.
Ник елмаюыћны яшермђдећ,
Ник син читтђн генђ њтмђдећ,
Ник њпкђндђ, мине сагынып кљткђн
Сећлем булып кына њпмђдећ!..
Син бит болай гына, елмаймыйчы
Минем яннан њтђ ала идећ...

.............................

Кыз вакытта бары да матур була,
Кайдан чыга усал хатыннар,
Егет чакта бары да матур була,
Кайдан чыга
Хатын кыйный торган батырлар.
Елый, малай,
Шулай дигәчтен,
Теләсәң нишлә менә
Өлешеңә
Шундый усал хатын тигәчтен.

Әгәр
Баскан эзем җирнең күкрәгендә
Югалмаслык уелып калса иде,
Җырлаган җырларым һаваларга
Утлар белән язылып барса иде,
Килер кешеләр
Күреп шул җырларны әйтер иде:
— Кара, чыннан да,
"Чабаталы даџи" — усал "бунтарь"
Ќырлап њткђн икђн моннан да...
 Ђй, сез!
Ђле безнећ хатыннарныћ
Каннарында аккан малайлар,
Белегез,
Ертык брюкадан
Кљн њткђрђ сезнећ бабайлар...

***

Руфик*!
Син ташлап кит Кара дићгез ярын,
Нђлђт тљшсен,
џичбер вакытта да сагынма.
Мин адашып сездђн калдым аныћ
Ярларында йљргђн чагында.
Сагынырсыћмы мине?
Белмим.
 А, юк!
Тик син генђ сагынып еларсыћ,
Тик син генђ яшьле књзећ белђн:
— Папа кайда? — диеп сорарсыћ.
Син ташлап кит Кара дићгез ярын,
џичбер вакытта да сагынма,
Зур югалту, авыр уйлар белђн
Атаћ йљрде аныћ ярында.

***

Књрмђде ул минем йљрђгемдђ
Бљек ќырлар таћы атканын.
Сизмђде ул књћелем сахрасында
Арысланнар йоклап ятканын.
Бњген кулларымда яшьлегемнећ
Соћгы чђчђклђре сулалар,
Алар љзгђлђнгђн килеш кулларымда,
Алар њлем кљтеп торалар...

***

Ќир турында матур бер ќыр бар, ди,
Ќил генђ белђ, ди, ул ќырны:
Кояш кызу булган ул елны,
Иртђ чыгып бик соћ ићгђн, ди.
Ќиргђ ачлык патша килгђн, ди.
Бар байлыгын ќирнећ алган, ди,
Ќир кап-кара булып калган, ди,

***

Ќир књкрђге ќылы,
Яуган карлар
Урам ташларында эрилђр,
Урамнарда ђле безнећ бђйрђм,
Пальтосызлар
Књкрђк киереп ќырлап йљрилђр.
Абый!
Кышны ямьсез, дилђр, Ялганлыйлар,
Матур була шђплђп киенсђћ.
Ђ мин бу ел, ахры, њлђрмен,
Бик књћелсез булыр мин њлсђм...

* * *

Беренче кар, белмим, кайчан явар,
Лђкин њлђрмен мин ул кљнне.
Бњген ђле:
— Тиздђн кыш килђ, — дип
Ямап куйдым ертык бњркемне!
Ертык бњрек кыштан саклый алмый,
Тњзмђм, ахры, бу ел кыш килгђч,
Дљнья матур,
Лђкин...
Сезнећ љчен
Бик књћелсез калыр мин њлгђч!..

***

Кичђге матурлык бњген њлсђ,
Бездђ туа аныћ яћасы.

*Такташ Руфик дип улы Рафаилга мљрђќђгать итђ. (Ред.)


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.