Урамнар бњген сљенгђн,
Ап-ак карга киенгђн;
Лђйлђ, чанасын љстерђп,
Чыгып китте љеннђн.

Йомшак ап-ак кар љстендђ,
Эх, уйнавы књћелле,
Чњ! Урамнан кемнђр килђ,
Пионерлар тњгелме?

Ал байракларын књтђреп,
Менђ алар ќитђлђр,
 Пионерлар, комсомоллар
Бергђ ќырлап њтђлђр.

Берсе ђнђ Чемберленныћ
Рђсмен књтђреп њтђ,
Чемберлены, абау кызык,
Йодырыгын селкетђ.
Лђйлђ курчакларга карап
Бик кычкырып бер кљлде,
Урам буйлап кичкђ кадђр
Чанасын тартып йљрде.

Биш ел њтђр, Лђйлђ, син дђ
Њсеп буйга ќитђрсећ.
Октябрьнећ унбиш елын
Пионерда итђрсећ.


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.