Ђби

Минем песи гаќђп хыянђтсез,
"Мулла" кебек тђњфыйк иясе:
Каймак куясыћмы, ни куйсаћ да
џич кенђ юк инде тиясе.
Чњлмђгемне шунда калдырыйм да
Печђн бирим малкайларыма.

Песи

Ђ мин, ђби ќаным, син килгђнче
Менеп тљшим чњлмђк янына.
Песи љчен нђрсђ, еракмыни
Љстђл белђн бњкђн арасы.

Азапланып бер дђ менђсе юк,
Тик бер генђ сикереп аласы.
Каймак тђмле ђйбер, каймак эчеп
Ќанын ќуя бик књп песилђр,
Тик ућайсыз шунсы, каймакларын
Тар чњлмђккђ сала кешелђр.
Менђ хђзер ђйбђт булып китте.

Эт

Йортны саклау, малай, ќићел тњгел,
Караклар шул куркып тормыйлар,
Књзећне дђ йомып љлгермисећ,
Хђзер бер нђрсђћне урлыйлар!

Кешелђре ђле кешелђре,
Мђчелђре тынгы бирмилђр,
Алар сыйланалар, йонлы колакларны,
Ђ хуќалар мине тиргилђр.

*

Чњлмђк харап булды.

Эт

Анда нђрсђ?
Берђр карак, ахры, кергђндер,
Юк, кача алмас шайтан алган нђрсђ,
Мине йоклый диеп белгђндер.

*

Каракларныћ, малай, эзе юк,
Кай арада качып киткђннђр.
Абау, йљзе кара булгырлары,
Сљт чњлмђген харап иткђннђр.

Бу мђчелђр эше, џичбер шик юк,
Њлђт кенђ тљшсен ал арга.

*

Тђмле ђйбердер, ахры — белер љчен
Кирђк, малай, кабып карарга...
Ђйе, кирђк,
Тђмле, бигрђк тђмле,
Песилђр шул тора белђлђр,
Йонлы борыннарны, эшлђмиче
Каймак ашап рђхђт књрђлђр...

Акбай кђефлђнде:
— Но каймагы ђйбђт икђн, —
Диеп мактады.

*

Ђ ишектђн ђби, борынын сузып,
Моштым гына љйгђ атлады...

Ђби

Ђџђ... менђ кем ул икђн явыз карак
Сљт, каймакныћ башына ќитњче,
Менђ кем ул икђн йортымдагы
Чњлмђклђрне харап итњче!
Менђ сића, менђ, йљзећ кара,
Менђ сића, муеныћ сынгыры.

Югал књз алдымнан, оятсыз нђрсђ,
Кит хђзер њк, њлђт кыргыры!..

Ђ песием минем, ќан кисђгем,
"Мулла" кебек тђњфыйк иясе:
Каймак куясыћмы, ни куйсаћ да
џич кенђ юк инде тиясе.


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.