(N нчы укчы татар полкына багышлыйм)

Чакыруыћны кљтмим,
Мин њземне
Мобилизовать иттем, командир!
Бњген сезнећ белђн бер аякка
Басып йљрер љчен рљхсђт бир!
Књптђн инде шулай бер аякка
Йљргђн юк, —
Бњген белђсећ...
Тфњ! Тагын, ялгыш качкан суккин сынны
Тотып алып килгђн шикелле,
Йљрђгем бњген мине
Сезнећ янга
Арестовать итеп китерде...
Мин дезертир бугай...
Командир!
Ќырчы исемен тагып йљрсђм дђ,
Сезгђ ќыр кирђген белсђм дђ,
Бњгенгђчђ,
Алдыбызда торган бурычларныћ
Онытылмаска тиеш ќирлђрен,
Окопларда ќырлап искђ алырга
Ќырга салып язып бирмђдем!..
Безнећ халык шулай,
Књп сљйлибез,
Пролет-шагыйрь исме даулыйбыз,
Ђ њзебез эшкђ килгђн чакта,
Ђллђ кая китђ алмыйбыз!
Бњген иртњк торып,
Мин њземне
Мобилизовать иттем, командир!
Сезнећ белђн бергђ,
Бер аякка
Басып барыр љчен рљхсђт бир!
Дљрес,
Киемнђрем минем шинель кебек
Матур булып љскђ ятмыйлар,
Аяклар да ђнђ!
Књз алдында,
Адым саен ялгыш атлыйлар!
Кулга мылтык алсам
Ђле,
Пулялар да
Кеше хуры итеп бетђрлђр;
Кирђк ќиргђ барып элђкмиче
"Сљт эзлђргђ" очып китђрлђр
Ђ бит
Кљрђш якын,
Канлы Европада
Зур хђзерлек моћа сизелђ,
Шуныћ љчен бњген арагызга
Урын эзлђп килдем њземђ!
Ђле
Сугыш башланмаган,
Ђле
Тыныч тора сезнећ сафыгыз;
Ђ шулай да
Мине бњгеннђн њк
Доброволећ итеп алыгыз!


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.