Безгђ дошман кешелђр шатлык белђн
Пычрак бер сњз йљри књтђреп:
— Планнары бетми њтђлеп!..
Алар џђр очраган ќирлђрендђ
Теш ыржайтып бездђн кљлђлђр:
— Болар нђрсђ тљзи белђлђр?
— Прорыв бара бљтен фронтта!
— Промфинплан китђр курортка!
— Ђ бишьеллык инде гробка!
џђрбер безгђ дошман кеше теле
Пычрак бер сњз йљри књтђреп:
— Планнары бетми њтђлеп!..
Бњген газета буйлап, књзем йљртеп,
Процент цифрларын санадым,
Ућышларны њлчђп карадым;
Књп заводлар безнећ књптђн инде
Планнарын тутырып ташлады,
Алгы љчен эшли башлады!
Кызыл байрак алып ќићеп чыккан
Эшче полклар џаман арталар
(Артып тора кызыл такталар).
Планнарын њти алмый калган
Заводлар да бездђ књренђ,
Алар гына менђ оялмыйча
Гайбђт бирђ дошман теленђ.
Дошман теле:
— Иха
ха-ха...
килђ,
Пычрак бер сњз йљри књтђреп:
— Планнары!..
— Ха-ха-ха!..
— Планнары бетми њтђлеп!..
Љзеклек ул ќићелњ тњгел, Лђкин
Ул туктата ќићњ њсешен,
џђрбер эшче менђ бу нђрсђне
Хурлык диеп белсен њзе љчен!..

***

Батырларныћ батыр булганлыгы
Сугыш кырларында беленђ,
Ућган кешелђрнећ ућганлыгы
Эшкђ килгђн чакта књренђ.
Бик књплђрнећ, ђйтик, кемлеклђрен
Еллар буе белми барасыћ,
Кинђт бер вакыйга уртасында књреп,
Аныћ кемлегенђ хђйран каласыћ.


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.