Урамнардан књпме эзлђсђм дђ,
Такташ баскан эзлђр табылмас;
Шашкын йљрђклђрнећ шат ќырчысын
Минем кебек беркем сагынмас...
Ник язмый ул?
Ђ.Г.

џђрбер фронт безгђ зур кљрђштђ
Яћа ќићњ алып килгђндђ,
џђрбер ќићњ алып килгђн шатлык
Зур ашкыну безгђ биргђндђ,
Ђллђ књћлем артык ашкынудан,
Яшем яшькђ ќитми ардыммы,
Бњгенгенећ бљек борылышында
Ыргытылып читтђ калдыммы?..

Бњгенгенећ чиксез ашкынуы,
Авызлыклап тормыш агымын,
Алгы кљрђшлђрне књздђ тотып,
Кызулатты корыч адымын.
Терђк булып безнећ телђклђргђ,
Урам саен,
Бетоннардан йортлар коела,
џђр йорт балаћ булып,
џђрбер фасад
Жырыћ кебек якын тоела...
Хыял безнећ љчен чит бер нђрсђ,
џђрбер телђк — якын килђчђк,
џђрбер совхоз,
џђрбер гигант колхоз
Яшђњ кљче безгђ бирђчђк!..
Бишьеллыкныћ бљек гигантлары
џаман њсђ,
џаман књккђ таба њрелђ,
Башларыннан инде бљтен дљнья
Республика кыры књренђ...
Ђ мин ќырлый алмый бњгенгене,
Шулай ярты юлда ардыммы,
Зур елларныћ бљек борылышында
Ыргытылып читтђ калдыммы?..
А, юк!
Бу тик болай,
Бу тик ђле
Алга бару љчен тукталу,
Књтђренке тавыш алган чакта,
Бераз гына туктап тын алу...
Мин биш елда њземђ бурыч итеп куям
Пушкиннарны узып китђргђ,
Республикам мића ђмер итђ
Тулы килеш шуны њтђргђ!..


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.