Џђр заманныћ њзенећ чире була,
џђрбер чирнећ була докторы,
џђр дђвернећ була њзенђ књрђ
Сволочы (каџђр суккыры!)...
џђр бакчаныћ чњбе булган кебек,
Йолкып ташлый торган кул була;
Килеп кергђн ишек књп вакытта
Сљрелеп чыгу љчен юл була...
Чистка булса — каџарманы була,
Сугыш булса — була корбаны;
Партия эчендђ дђ табылгалый
Контр булып йљри торганы.
Менђ сезгђ Туран каџарманы,
Партбилетлы партия дошманы,
Милли буржуйларныћ СССРда
Калдырып киткђн пычрак штаны...
Бусы, ак погонлы "ватан гаскђрлђре"
Шанлы килеш качып барганда,
Погоннарын ертып, кар базында
Моштым гына качып калган да,
Еллар њткђч, явыз ният белђн
Ђллђ нинди юллар аркылы,
Алдап-йолдап безнећ арабызга
Килеп кергђн, шайтан алгыры.

Бусы, хђзрђтлеген яшереп, тамак љчен
Бик зур шђргый хђйлђ ясаган.
Партиягђ кереп урын алып,
"Совет сђдакасын" ашаган...

Заманыбыз — чистка заманыдыр,
Геройларны тудыру заманы,
џђр кояшлы иртђ њзе белђн
Алып килђ безгђ яћаны.

Менђ сезгђ рус хђзрђте бу,
Мулла Иван була,
Карагыз!
Ярты потлы кљмеш тђресен яшереп,
"Партионный" булган бабагыз!

Ђ бусына карап:
— Кем бу, мондый
Ђйбђт егет була, — дисезме?

Бу бит безнећ теге алпут улы
Кулакетдин була шикелле...
Шул, шул...

Бусын танымассыз:
— Бу электђн
Сђњдђгђрлек итеп йљрегђн,
Хђзер партиягђ кергђн.

Бусы менђ
Кљне-тљне эчкђн, ќебегђн...

Бу егетнећ менђ партстажы
Њскђн саен борны њскђн, ди;
Њсђ-њсђ хђтта борны тиеп,
Хан мђчетен ќимереп киткђн, ди.

Чистка комиссиясе бу чњплђрне
Йолкып ташлый торган кул булды,
Алдап-йолдап кергђн ишеклђре
Сљрелеп чыгу љчен юл булды.


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.