(Казандагы мех фабрикаларына багышлыйм)
Быел мин тун алып кидем,
Шаккаттылар,
Дошманнардан
Бик књп кљнлђњчелђр булганнар,
Лђкин
Юкка гына,
Ућмадым мин туннан, туганнар...
Кем теккђндер, рђхмђт тљшкђн нђрсђ,
Шундый "ђйбђт" теккђн ићнђрен,
Бњген эштђн кайтып килгђн чакта
Тљшеп кала язды ќићнђрем!..

Ќеп очларын рђтлђп тљенлђргђ
Ђллђ вакты шунда булмаган,
Ђллђ...
Прогулдан соћ ярым исрек баштан
Брак итеп теккђн, ућмаган!..

џђрбер минут, џђрбер секунд љчен
Кљрђш бара Совет илендђ,
Ђ мин џђр кљн утырып туным ямыйм,
Љч-дњрт сђгать уза кимендђ...

Этлђр
Бђхетлелђр...
Ул халыкныћ
Љслђренђ кигђн туннары
Ертылмый да...
Буявы да китми,
Ялтырап кына тора йоннары...
Мин дђ кызыгып шундый бер тун алдым
(Эт тиресеннђн),
Ђ иртђсен ямый-ямый яћа тунымны
Инђ белђн чђнчеп, канга батырып,
Ќђрђхђтлђп беттем кулымны!
Нишлим,
Тун тегђргђ дљнья љйрђтмђде.
— Шигырь язып гомер итђрмен! —
Дигђн идем...
Инде болай булгач,
Тун тегњче булып китђрмен!..
Нишлисећ бит...
Тун алсаћ да —
Туныћ брак булса,
Туфли алып — туфли сњтелсђ,
Чуен, чњлмђк алып, чњлмђгећнећ
Кул тимичђ чите кителсђ,
Башка чараћ да юк...
Их, егетлђр!
Илдђ сыйфат љчен
Кљрђш бара
(Оят язарга),
Ђ сез, эшегезне рђтлђп эшлђмиче,
Брак чыгаргансыз базарга!.,
џђрбер минут, џђрбер секунд љчен
Кљрђш бара Совет илендђ,
Ђ мин
џђр кљн утырып сезнећ тунны ямыйм,
Љч-дњрт сђгать уза кимендђ...


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.