Сыйнфый сизгерлеге аяк табанында йљргђн
Кайбер йомшак башлы тњрђлђр
Кулак зур корсаклы, коточкыч бер
Хайван була диеп белђлђр...
Авылларга барып чыккан чакта
Очратырга аны телилђр,
Шундый билгелђре булган кулакларны
Авыл буйлап эзлђп йљрилђр...
Пилмђн ашап, корсак шђрифенђ
Катарр булган нечкђ кулакны
Књрмђмешкђ салынып њтђлђр:
—    Ул средняк, — диеп китђлђр...
Шундый нечкђлђрдђн берђрсе
Налог эше белђн килсђлђр,
Йомшак башлар андый кешелђрне —
Элек
Баштанаяк карап њтђлђр:
Нечкђ булса њзе, ике књзе
Коточыргыч дђџшђт булмаса,
Йљзе елмаюлы булып, бит тирђсе
Таудай булып љелеп тормаса,
Налогын да аныћ киметђлђр,
Хокукын да кире бирђлђр...
Кулак љчен гаќђп кул кеше инде
Шундый бљкре башлы тњрђлђр...
Алар: "Авылларда сыйнфый кљрђш
Юк", — дип аћлатырга телилђр.
"Сыйнфый кљрђш — туплар,
пулеметлар белђн генђ
Була ала", — диеп йљрилђр...
Кулак шырпысыннан авылларда
џђлак булган колхоз йортларын,
Игеннђрне, —
Теге йомры башлы тњрђлђр
Хулиганнар эше диеп књрђлђр...
Алар авыл активлары њтерелњдђн
Сыйнфый кљрђш эзен тапмыйлар:
— Бу бер уголовный эш, — дип,
суд залында Кулак агайларны яклыйлар...
Кулакларныћ икмђк яшерњлђрен
Бђрђћге књмђ дип карыйлар,
Кулак белђн гулять итњлђрне
Зарарсыз ђйбер дип саныйлар...
Кулак њзен яклаучыны
"Ућ" яктан да таба, "сул"дан да,
Њсђ алыр иде, эш башында
Шундый яклаучылар торганда...


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.