Урам ташларына карлар ява,
Кар томалый чана юлларын,
Карда шуа-шуа Алсу килђ,
Ќић эченђ тыккан кулларын...
Ќилгђ каршы ќылы сулышлары
Тућып бљдрђ чђчен ак ясый,
Юл буена аны тирги-тирги,
Сњгенђ-сњгенђ кайта Газзђсе:
— Алсу, тукта инде, акыллым,
Абау,
Тагын карга батырдыћ!..
Ул њпкђлђп читкђ китђ.
Аны Алсу тагын ялынып чакыра:
— Кил, уйнамыйм, бегге...
Кил инде!
Њзе — килсђ, карга батыра.

Салкын карга басып Алсу килђ.
Њзе кљлђ,
Њзе сљйкемле,
Њзе усал,
Њзе болай бер дђ —
Усал тњгел кебек шикелле...

Урам шаулый-шаулый тљн уздыра,
Кемнећ монда кемдђ эше бар,
џђрбер ќылы тунлы кешелђрнећ
Ќылы бњрке, торыр тљше бар...
Тик чаттагы бабай — "барабыз"ныћ
Бик њк ђйбђт тњгел тормышы,
џђр кљн таћнан алып кичкђ кадђр
Салкын урам — торган урнысы.
—    Ќанкисђгем, бабай, "барабыз"!
Атыћ белђн сатып алабыз,
Студентта акча бик књп була,
Ђй,
Ун тиенгђ илтсђћ барабыз!..

Алсу бњлмђсенђ керњ белђн
Љске киемен алып ташлады,
Ватык кљзгесенђ карый-карый,
Карлы чђчен сњтђ башлады...
"Газзђ, кара ничек минем чђчлђр
Бер-берсенђ ябышып тућганнар..."
"Карлы чђчлђр сића килешђ, Алсу,
Њз чђчећнђн матур булганнар..."
Алсу књзен алмый, њзен карый,
Њзе матур, Њзе сљйкемле,
Њзе усал,
Њзе болай бер дђ —
Усал тњгел кебек шикелле...

Аћа бњген ђллђ нђрсђ булган,
Бер ќырлыйсы килђ, бер кљлђ.
Бер онытылып, кинђт керфеклђре
Бер ноктага килеп тљртелђ...
"Ташла ђле, Газзђ, зачетыћны,
Их, њбђсем килђ њзећне,
Ну, њбђсем килђ њзећне,
Тыћла инде бер кат сњземне?.."
Газзђ, ирексездђн эшен ташлап,
Сњгенђ-сњгенђ килђ янына:
— Тфњ, каџђр суккан!
Ачуым килмђгђе,
Тоз саласыћ инде каныма!
Син шул, кызый, њзећ зачетыћны
Бик соћ хђзерлђргђ башлыйсыћ,
Њзећ бездђн алда биреп ташлыйсыћ,
Ђ без...
Ул Алсуга ачу белђн карый,
Тик ачуы бик тиз басыла,
Алсу бала кебек елмая да
Ићнђренђ килеп асыла...
Газзђ тњзми, аныћ сњзен кљтђ,
Њзе уйлый зачет бирђсен,
Алсу кљлђ-кљлђ књзенђ карый,
Соћ ул аћа нђрсђ сљйлђсен...
Сљйлђсенме матур яшьлегенећ
Зур елларга туры килњен,
Сљйлђсенме ќирне, бњгенгене,
Бар нђрсђне љзелеп сљюен...
џђр кояшлы иртђ аныћ љчен
Яћа уйлар алып китерсђ,
Бњгенгенећ џђрбер матурлыгы
Њзе белђн аны исертђ...

Шуныћ љчен бњген ул тљн белђн
Бер хат язды карты исменђ,
(Карты кемдер...)
Кђкре юллар ясап,
Сызып-сызып алды тиз генђ.
Хатныћ соћгы юлы:
"Бик сагынсаћ,
Хатым бассын књћлећ ярсуын,
Бик бђхетле синећ Алсуыћ..."
Хаты белђн бергђ яћа тљшкђн
Рђсмен салды њзенећ картына,
Кулына соћгы кабат рђсмен алып,
Шул сњзлђрне язды артына:
"Бу — Алсуыћ синећ,
Књрђсећме,
Нинди матур булып утырган.
Кара, башкаларга мине алмаштырма,
Кадрен белеп яшђ, чукынган!.."
Коридордан басып Алсу килђ,
Њзе матур, Њзе сљйкемле,
Њзе усал,
Њзе болай бер дђ —
Усал тњгел кебек шикелле...
Ул дђрескђ бњген бик соћ килде,
Ђллђ кайда йљреп кичеккђн.

Њзе соћга калган,
Њзе ђле
Кљлђ-кљлђ керђ ишектђн...
Њзе дђрес тыћлый,
Њзе бер дђ
Тыћламаган кебек итенђ,
Њзе профессорныћ дђресен яза,
Њзе аныћ борнын кђкре итеп
Тљшереп куя дђфтђр читенђ...
Њзе зачетларын хђзерлђргђ
Барыннан да соћрак тотына,
Њзе зачетларын башкалардан
Алдан бирђ, алдан котыла...

џђрбер нђрсђ аћа, књп кљч куймый,
Ђллђ ничек ќићел бирелђ,
Янар яшьлегенећ алсу таћы
Њтмђс тљсле булып књренђ.
Ул њзенђ њзе хуќа бњген,
Њзе акыллы, њзе сљйкемле,
Њзе усал,
Њзе болай бер дђ —
Усал тњгел кебек шикелле...


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.