Белмим,
Ђллђ књпкђ,
Ђллђ бик озакка,
Ахры, мђћге оныта алмамын
Тамбов урманнары уртасында
Усак яфраклары шаулавын...
Алар мђћге минем хыялымда
Шаулый-шаулый яфрак ярырлар,
Карт имђннђр калмый минем арттан,
Кая барсам, озатып барырлар...
Бер ќирдђ юк андый ак каеннар,
Бер ќирдђ юк андый урманнар,
Бер ќирдђ юк камыш сабаклары —
Андагыдай шаулый торганнар...

Ђкияттђге ике бала кебек,
Каен башларына њрмђлђп,
Ике штансыз малай дљнья белђн
Танышып йљргђн идек бергђлђп...
Беребез сары чђчле, беребез — кара,
Сары чђчлесе ул мин идем,
Кара чђчле, коћгырт кара књзле,
Кђкре аяклы дустым, ќанкисђгем,
Ул, Мокамай бђгърем, син идећ...
Ак каенга асылып менгђн кебек,
Мин тормышта џаман яктыга,
Югарыга табан юл алдым.
Менгђн саен ќирнећ матурлыгын,
Яктылыгын књбрђк књрђлдем...
Ђ син менђлмђдећ,
Калдыћ,
Югалдыћ...

Ђкияттђге ике бала кебек,
Икебез дђ кара борынлы,
Зурлар кебек, кулны артка куеп,
Йљри идек таптап болынны...
џђрбер нђрсђ безгђ яћа иде,
џђрнђрсђгђ исебез китђ иде,
Бернђрсђ дђ бездђн качмый иде,
Бар нђрсђгђ кулыбыз ќитђ иде...
Књпме кыен књрдек шуныћ љчен,
Књпме тал чыбыгы ашадык,
Ђкияттђге ике бала кебек,
Књпме «ќђфа чигеп» яшђдек...
Кем уйлаган шушы шаярулар
Синдђ кђсеп булып калыр дип,
Уйнап башланган эш тормышыћны
џђлакђткђ алып барыр дип...
Хат язсам да хђзер соћга калдым,
Укымассыћ минем хатымны,
Лђкин минем бурычым, Мљхђммђтќан,
Йолу синећ яман атыћны!
Син гомрећне усал исем белђн,
Канлы пычак белђн чиклђдећ...
Ђллђ ничек булды синећ гомер,
Син, Мокамай, ђллђ нишлђдећ!..

Ђкияттђге ике бала кебек,
Каен башларына њрмђлђп,
Ике штансыз малай дљнья белђн
Танышып йљргђн идек бергђлђп...
Ак каенга асылып менгђн кебек,
Мин тормышта џаман яктыга,
Югарыга табан юл алдым.
Менгђн саен ќирнећ матурлыгын,
Яктылыгын књбрђк књрђлдем.
Ђ син менђлмђдећ...
Калдыћ, югалдыћ...
Њткђннђрем авыр ђкият минем,
Ул ђкиятне ђгђр сљйлђгђндђ,
Чагылып китсђ синећ књлђгђћ,
Юк, юк,
Мин ант итђм: џичбер вакытта да
Сине карак итеп сљйлђмђм...
Син яшђргђ хаклы кеше идећ,
Син яшђргђ ќирдђ телђдећ.
Тик син ачлык тырнагыннан,
Тњбђнлектђн
Чыгу юлын гына белмђдећ...
Ђ бит
Бергђ чабаталар њреп йљргђн чакта
Син остарак миннђн њрђйдећ,
Минем матур итеп њрђлмђњне
Булдыксызлыгымнан књрђйдећ...
Ник соћ бу болай булды ђле,
Ничек џђлакђтећ књрмђдећ,
Ник, Мокамай, соћ син тормышыћны
Чабатаћдай матур њрмђдећ?!.

Син гомерећне усал исем белђн,
Канлы пычак белђн чиклђдећ,
Ђллђ ничек булды синећ гомер,
Син, Мокамай, ђллђ нишлђдећ!..
Ђ бит безнећ гомер матур урманнарда,
Май аедай матур башланды,
Ђкияттђге ике бала кебек,
Икебез ике якка ташланды...
Синећ тормыш авыр ђкият булды,
Ул ђкиятнећ соћгы битлђрен
Син зур исем, мђћге онытылмаслык
Эшлђр белђн бизђп китмђдећ...
Син адаштыћ,
Лђкин син яхшы идећ,
Синећ яхшы иде књћелећ,
Тик белмђдећ тормыш баткагыннан
Ялгыз чыгу мљмкин тњгелен...
Син белмђдећ,
Кешелђр ќирдђ тормыш баткагыннан
Чыгу юлын бергђ эзлилђр,
Ялгыз калып ачтан њлмђс љчен,
Књмђк тормыш ќирдђ тљзилђр...
Њткђнемне ђкият итеп сљйлђгђндђ,
Чагылып китсђ синећ књлђгђћ,
Юк, Мокамай, џичбер вакытта да
Сине усал итеп сљйлђмђм...
Син ярлы идећ, лђкин эш сљя идећ,
Синећ яхшы иде књћелећ,
Син белмђдећ сыйнфый бљлгенлектђн
Алай чыгу мљмкин тњгелен...

*Мокамай — кушамат. Дөресе — Мөхәммәтҗан. Ул Сыркыды авылының Бәкер исемле иң ярлы бер кешенең баласы иде. Соңгы елларда авылда арба тәгәрмәче урлауда гаепләнеп, җыенда кыйналган һәм идән астына ябылып, шунда үзен-үзе суеп үтергән. (Һ.Такташ искәрмәсе. )


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.