Кем кабренђ чђчђк ыргытсам да,
Ђрђм китмђс тљсле чђчђгем;
Мин ќирдђге џђрбер сукбай белђн
Дус абыйдай тату яшђдем.

Поезд ыргый таныш урманнардан,
Тђгђрмђчлђр шаулап баралар,
Уйлар џђр очраган ак каенныћ
Ботагына асылып калалар...
Юл буенда яшь бер каен кызы
Тынып йоклый баскан кљенђ,
Исрек усак ќђеп канатларын
Аны њбђр љчен иелђ...
Тик урманныћ тљнге тынычлыгын
Ќимереп килгђн поезд таушына
Ул сискђнеп, берни булмагандай,
Њз урнына табан аушына...
Юл буенда йомылып йоклап яткан
Урман чђчђклђре сискђнеп
Уяналар...
Поезд килгђн якка
Керфеклђрен ачып карыйлар,
Ул њтњгђ тагын тыналар,
Урман тынлыгына чумалар...

*

Ах,
Мин ќир љстен артык сљйдем бугай,
Артык сљйдем аныћ гљллђрен,
џђрбер буйга ќиткђн каен кызын
Усак егетеннђн кљнлђдем...
Поезд ыргый, ђ мин тђрђзђдђн
Књрмђмме дип бер-бер танышны,
џђрбер станциядђн књзем алмый,
Карап барам њтеп барышлый...
Кем соћ кирђк мића?
Станциядђ
Арлы-бирле йљргђн халыклар,
Ертык бњрке, тузган чабатасы белђн
Мића якын, мића танышлар...
Мин гомрем буе шул кешелђрнећ
Йљрђк тавышларын тыћладым,
Каныма манчып язган џђр ќырымны
Алар теле белђн ќырладым.
Алар арасында, матурланып,
Бљдрђлђнде яшьлек чђчђгем,
Давыллы елларда, кић кырларда
Алар белђн бергђ яшђдем...

*

Алар башка хђзер;
Алар, тар сукмактан чыгып,
Зур юлларга табан баралар,
Алар кљче белђн ќирдђн књтђрелђ
Яћа авыл, яћа калалар...

*

Поезд ыргый,
Ђ мин тђрђзђдђн
Озатып калам џђрбер танышны,
џђрберсенђ ќылы хислђр белђн
Елмаямын њтеп барышлый...


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.