(Нђни шаяру)
Кем син? —
Белмим.
Ђллђ књптђн инде
Онытылган бер иске танышмы,
Ђллђ таныш тњгел, оялмыйча
Елмаясыћ њтеп барышлый?..
Њзећ матур елмаясыћ,
Ђ белђсећ,
Шулай булганда да кирђкми,
Елмайдыћ да менђ њзећ белђн
Ияртеп китђ яздыћ йљрђкне...
Соћгы вакытларда болай да ђле
Ђллђ нђрсђ миндђ сизелђ:
— Быел боздырырлар, ахры, тђњбђмне, — дип
Ышанмыйча йљрим њземђ...
Тукта,
Нигђ иргђ чыкмыйсыћ син? —
Менђ ничек њз кадерећне њзећ белмисећ..
Китап тоткан булып,
Укыган булып,
Ђллђ нђрсђ шунда йљрисећ...
Матур кызлар алар иргђ чыга,
Барыбер рђтлђп укый алмыйлар,
Артларыннан йљзлђп егет йљри,
Кайсы кая њзен алдыйлар...
Матур кызлар театрга йљри,
Алар
Артистларны,
Шагыйрьлђрне књреп белђлђр,
Тик алама шунысы кызыйларныћ, —
Зачетларын начар бирђлђр...
Хђзергђчђ уку йортларыннан,
Сора менђ,
Кемнђр књбрђк сљрелеп чыкканнар?
— Матур кызлар.
— Нигђ?
— Шаяралар,
Укымыйлар, каџђр сукканнар...

*

Матурлардан рђтле хатыннар да,
Яхшы аналар да чыга алмый,
Кљзге, каџђр суккан, комачаулый,
Ђ кљзгесез алар тора алмый...
Берђр ќиргђ эшкђ керсђлђр дђ,
Ђллђ нђрсђ эшлђп бетђлђр,
Я њзен њк завны,
Я замзавны,
Я месткомын гашыйк итђлђр...
Иргђ чыксалар да котылып булмый,
Башка бђла булып калалар,
Ефђк оек, ефђк књлмђк диеп,
Ир дигђннећ ќанын алалар...

*

Син кем? —
Белмим.
Ђллђ књптђн инде
Онытылган бер иске танышмы,
Ђллђ, мине танып, болай гына
Елмаясыћ њтеп барышлый?..
Елмаюын елмай, лђкин кара:
«Теге» кеше ялгыш књрмђсен,
Шундый бирер...
Гомерећ буе кљлеп йљрмђссећ...


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.