Књћле булсын,
Рђхмђт ђйтсен диеп,
Туфли алып кайттым хатынга,
Бер атна да њтми,
Карыйм, Мићќамалыћ сњз кузгата пудра хакында
Ансын алып кайттым,
Шђџђр бит, дим,
Кеше хуры булып йљрмђсен,
Дљнья хђле, књћле калыр, дидем,
Њлеп-нитеп китђр, белмђссећ.
Књћел йомшак чакка туры килде,
Ни кушса да сњзен тыћладым,
Ялтырап торган батис књлмђк алдым,
Бђя-фђлђн диеп тормадым...
Кљннђр њтте,
Беркљн май числосы,
Чыктым собраниедђн —
Артык арылды,
Бакча буйлап кайтып килђм шулай,
Књзгђ ике кеше чагылды.
Карыйм,
Сљбханалла, —
Берсе минем хатын,
Туфли кигђн, пудра ягынган,
Ана њрдђк кебек басып килђ,
Егет тђ бит њзенђ табылган...
Шуннан берђр гљнаџ-фђлђн булмасын, дип,
Артларыннан алга атладым,
Йљри торгач, болар утырдылар,
Егет њбеп алды,
Ах, сволочь!
Књлмђгемђ сыймый башладым...

......................

Ул кљнне зур гљнаџ булмый калды,
Аерылдылар,
Мин дђ киттем хатын артыннан.
Кайткач:
— Кайда булдыћ, фђлђн-тљгђн, — диеп
Сораштырып карыйм хатыннан,
Алдый...

......................

Габдулла агай кайткач Мићќамалын
лрган, ахры, њзе яруын,
Ансын ђйтми,
Тик сљйли ул
Ничек итеп њчен алуын.
- Иртђн тору белђн књлмђклђрен
Кыстырдым да култык астына
Чыгып саттым,
Аннан бик ђйбђт бер
Китап алып кайттым хатыныма!..


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.