Гомер ђрђм китте,
Юк эш эшлђп чђчлђр агарды;
Њлем микроблары хђзер књкрђгемдђ, —
Алдап булмас, ахры, аларны.
(Авырулар ќыры)

Њпкђ дђ юк,
Артык ачу да юк,
Болай гына борын салынган,
"Барабыз"да кайтып килђм ђле
Асылып њлгђн берђњ яныннан...
Ах, "барабыз",
Кай ќирдђн син?
Атыћ начар, малай, синећ дђ,
Син дђ, ахры, асылып њлђрсећ;
"Гомере утта янсын..." диярсећ.

Карлар яусын йљргђн юлларыћа,
Авыр юлда атыћ армасын,
Кичер минем усал сњзем љчен,
Ходай љчен хђтерећ калмасын.
Кешелђр менђ:
Матур киенђлђр,
Љйлђнђлђр,
Кызлар сљялђр,
Чђй эчђлђр...
Ђ беркљнне безгђ ачу итеп
Тоталар да асылып њлђлђр...
 Ачу килђ.
Мин этлђрне белђм,
Алар менђ Собраниегђ,
Театрга барып йљрмилђр,
СЉЯК кимереп гомер уздыралар,
Ђ шулай да асылып њлмилђр...
Ах, "барабыз",
Мин њлмђскђ булып йљрим ђле,
Кызыктыра бабай булуы,
Кызык булыр ђле малайларныћ
Эшлђњлђрен карап торуы.
Ашкынып ќырланган телђклђрнећ
Чђчђклђрен килђ књрђсе,
Канатымны еллар каерса да,
Каерса да...
Ах,
Њлђсе килмђс, њлђсе...

Бђхетлемен, ахры,
Ќир њзенећ
Сљйдерђ алды бљтен ваклыгын,
џђр почмагы мића урын ќђйде,
Књргђзмичђ њзенећ ятлыгын.
Кармак салсам суга, балыклары
Ятсынмыйча килеп каптылар,
Марќалары бер дђ авырсынмый,
Чалбар-фђлђн алсам, саттылар...
Урамнарда йљрсђм, милициялђр
Ачуланып тотып япмыйлар,
Данлы дуслар, кызыл каракошлар
Чемберленнан мине саклыйлар.
Их!
Кан эчендђ туган зур илемнећ
Килђчђген килђ књрђсе,
Канатымны еллар каерса да,
Каерса да...
Ах, њлђсе килмђс, њлђсе...
Ђле карлар ява,
Ђле
Карлы кышныћ
Ак канаты ќирне каплаган,
Ђле
Килер язныћ, матур язныћ
Шомыртлары чђчђк атмаган...
Књкрђгемне киереп, кышкы кљннећ
Туялмыйча сулыйм џавасын,
Их, "барабыз",
Ђйдђ, ку атыћны,
Ђллђ нигђ авыр барасыћ.

......................

Синећ атыћ кебек ќирђн атта
"Аны" озатып бардым киткђндђ,
Аерыласы килми сарылды ул,
Соћгы кабат мине њпкђндђ...
Хатын-кызлар безне њпкђн чакта,
Сагынсын дип, ахры, њбђлђр,
Еллар...
Бљек еллар шаулый-шаулый
Сагындырыр љчен њтђлђр...

Ах, син, илем,
Ничек њлђргђ соћ,
Сагыныр кешелђр синдђ булганда,
Ничек њлим,
Берлђр — мећнђр љчен,
Мећнђр берлђр љчен торганда...

***

Айга књптђн инде мећ яшь тулган,
Ђ ай аны њзе оныткан,
Кичђ саташкан ай кыш дип белеп
Тљн уздырган књктђ толыптан...

Ай кебек без озак яшђмђбез,
Кљчлђр сњнђр,
Куллар талырлар,
Картаербыз,
Соћгы кљрђшлђргђ
Яшьлђр генђ, ахры, барырлар.
Яшьлђр белђн мин дђ барырмын дип,
Алдыйм болай њзем алдавын,
Лђкин
Бил авырткан чакка туры килер,
Ихтимал, шул бара алмавым...
Их, яшьлекнећ њтђр алсу таћы,
Мин туктатмыйм синећ агымны,
Њтђр љчен килгђч карышып тормыйм,
Ќырлап озатам яшьлек чагымны...
Ђле картлыкныћ да њз вакытында
Матурлыгын таба белербез,
Октябрятлар безне эштђн куса,
"Тавык комиссиясе" тљзеп,
Тавыкларныћ
Тормышларын рђтлђп йљрербез.
Тавыклар да ун ел безнећ белђн
Бер аякка басып бардылар,
Салам ояларга "Совет љчен"
Ап-ак йомыркалар салдылар...
Ах ќир, ах ќир!
Синећ матурлыгыћ
Шундый тигез итеп таралган,
џђр дућгызыћ, џђрбер песи кызыћ
Чђчђк кебек матур яралган...
џђр ђтђчкђ бњркем салып њтђм,
Совет саулык бирсен аћарга,
џђрбер эткђ, њзе тели икђн,
Рљхсђт итђм борным яларга...
џђрбер сыер мине бозавы итеп,
Ап-ак сљте белђн имезгђн,
џђрбер сарык, тунын салып биреп,
Кышкы суыкларда кигезгђн...
Ђ ай ялгыз, Айда бернђрсђ юк,
Ђтђч тђ юк анда, песи дђ,
Катык та юк анда, ипи дђ юк
Безнећ ише ярлы кешегђ...


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.