Урам шундый матур...
Эх син, милиционер!
Ап-ак карлар ява башыћа,
Мылтыгыћны тотып, ђкрен генђ,
Кар каплаган урам ташына
Басып йљрисећ син...
Тђћкђ карлар,
Тљнге аксу карлар
Маћгаећа кунып њбђлђр...
Еллар,
Матур еллар, шаулый-шаулый,
Урамнардан ашыгып њтђлђр.
Мин дђ урамнардан йљрим.
Болай
Эч пошканнан
Карап йљрим шђџђр кешелђрен,
Марќалары этлђр тагып йљри, -
Ђ белђсећ, иптђш милиционер, —
Яратмыйм мин шђџђр этлђрен...
Ничек уйлыйсыћ син,
Ул этлђрнећ барсын, барсын да,
Таяк алып тотып, кычкырттырып,
Кыйнап йљрсђм синећ каршында...
Ябып куярсыћ шул,
Алсын белђм,
Син урамда тђртип саклыйсыћ,
Кыйнаучыны тњгел,
џђрбер кыйналганны яклыйсыћ...
Газетка да берђр милиционер кую кирђк иде,
Югыйсђ
Безне артыграк сыйлыйлар,
Тђнкыйтьчелђр дигђн сукбайлар бар,
Кљнаралаш тотып кыйныйлар...


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.