( Њзгђртеп)

Дљнья матур,
Шуныћ љчен дђ шул
Сњгенђ-сњгенђ кайтам салкыннан.
Ђ ќил, сыбызгыны,
Ни љчендер
Ияргђн дђ килђ артымнан.
Тфњ!
Кљзге ќиллђр тиде тећкђгђ.
Яз янгыны ќиргђ кабынганчы,
Ќил иркендђ калды урамнар,
Ђ ќил — морќа сандугачы,
Эче пошкан саен,
Алып килер салкын бураннар...

Кышны ямьсез дилђр,
Ялганлыйлар,
Матур була шђплђп киенгђч;
Ђ мин бу ел кышын њлђрмен књк,
Сезнећ љчен
Бик књћелсез калыр мин њлгђч...
Беренче кар, белмим, кайчан явар,
Тик
Њлђрмен мин ул кљнне.
Бњген ђле тиздђн кыш килђ дип,
Ямап куйдым ертык бњркемне...
Белђм,
Ертык бњрек кыштан саклый алмас,
Њлђрмен мин, бу ел кыш килгђч;
Дљнья матур,
Лђкин...
Сезнећ љчен
Ни кызыгы калыр, мин њлгђч?


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.