Дус егетлђр, иптђш кешелђр,
Тагын шуны белегез:
Маневрда йљргђн чакта,
Чиста килеш йљрегез!

*

Безнећ Абдул аякларын
Гомере буе юмыйдыр,
Ђ соћыннан кљн буена
Аксап-туксап йљридер.
Безнећ Абдул аякларын
Гомере буе юмыйдыр,
Ђ соћыннан кљн буена
Их, Абдулла, булыр микђн
Акылланыр чакларыћ?
Бњген тагын котелогыћ
Юмый читкђ ташладыћ!..
Алма, кыяр сатып алсаћ,
Юмый-нитми ашыйсыћ,
Иртђ белђн: —
Дезинтер, — дип,
Ќирдђ ауный башлыйсыћ.
Юлга чыксаћ, ялкауланып,
Кайнаган су алмыйсыћ,
Кайнамаган сулар эчеп,
Кљнаралаш аурыйсыћ.

*

Йљргђн чакта сулышыћны
Авызыћ белђн аласыћ,
Шуныћ љчен дњрт чакрым да
Бара алмый арасыћ...
Атнада бер битен юсаћ,
Анда да белдертђсећ,
Кеше сљлгесен алып
Йљзлђрећне сљртђсећ...

*

Хатын-кызлар очрап куйса,
Кемлегенђ карамый,
Дусланасыћ... њбешђсећ...
Безобразие!..
Ярамый!
Их, Абдулла, болай йљрсђћ
Књп аурулар алырсыћ,
Исђн башыћ џђлак булыр,
Калека булып калырсыћ...


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.