Беребезгђ беребез нинди охшаганбыз,
Икебез дђ соры шинельле,
Икебез дђ шундый књћелле...
Син кљлђсећ мића карыйсыћ да,
Ђ мин, тиле,
Кочакларга ђзер њзећне.
Танышлар да тњгел њзебез,
Лђкин синнђн
Ала алмый карыйм књземне.
Нинди охшаганбыз,
Ничек охшаганбыз,
Бертуганнар дисђћ,
Мин — Тамбовтан, ђ син —
Казан артыннан;
Мин бер мишђр улы, кыргый њскђн,
Ђ син
Књрше чуваш халкыннан...
Нинди охшаганбыз бер-беребезгђ,
Икебез дђ соры шинельле,
Киемнђр дђ бер њк, телђклђр дђ,
Бер њк хислђр чолгый књћелне.
Аерылганда миннђн,
Туганыћнан аерылган књк моћсу калырсыћ:
Илне саклау љчен чакыру килсђ,
Белђм,
Мин беренче барсам,
Син миннђн дђ элек барырсыћ.
Терсборлар*  беткђч, љйгђ кайтсам,
Мин ђнкђйне рђнќеп њбђрмен:
— Ялганладыћ, ђнкђй, улым љч кенђ дип,
Мин гаскђрдђ миллионнарны књрдем, — диярмен.

* Терсборлар — территориальный сбор.


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.