Исђнмесез, кызыл кљрђшчелђр,
Без њзебез
Сау-сђламђт монда калабыз,
Сезгђ менђ тагын хатлар яза
Књпне књргђн Такташ бабагыз.
Инде карт кешенећ биргђн кићђшлђрен
Љстђн генђ укып њтмђгез,
Књћлегезгђ алып биклђгез!
Маневрга менђ чыгу белђн
џавалар да бозылып киттелђр,
Болытлар да:
— Бераз кирђклђрен бирик, — диеп,
Ђллђ кайдан килеп ќиттелђр.
— Кайнар ашсыз, яћгыр эчендђ дип,
Борныгызны салып йљрмђгез,
Љстегезгђ тљшкђн бурычларны
Егетлђрчђ барын эшлђгез.
Авырлыкка хђзер љйрђнегез,
Чын сугышлар булган чагында,
Якты уйлар юлдаш булсын сезгђ,
Авыррак булыр тагын да.
Мин карт кеше шуны телимен,
Карт булсам да ђле ќаным тњзми,
Сезнећ эшне карап йљримен.
Кайбер иптђш кешелђр маневрга
Љстђн генђ кљлеп карыйлар,
Яшеренергђ кирђк чакта —
Яшеренмилђр, Уен итеп кенђ саныйлар.
Дљрес,
Маневрлар уен кебек,
Лђкин алар —
Зур ќићњгђ бару юллары,
Кљчле сынау бара,
Кљчегезне
Књрсђтегез, совет уллары!
Сугыш серен инде сез, иптђшлђр,
Кара, беркемгђ дђ ачмагыз,
Књзегезне саклап тоткан кебек,
Ул серне дђ шулай саклагыз,
џђрбер эштђ, џђрбер хђрђкђттђ
Командирдан њрнђк алыгыз,
Ул ни кушса — шуны эшлђгез сез,
Кая кушса — шунда барыгыз!


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.