(Нђни шаярулар)

Анаћ мескен сине тудырганда,
Яхшы ният белђн тудырган,
Лђкин
Њкенгђндер њзе соћыннан...
Ђйтче, кызый!
Болай киенергђ
Нинди шайтан сине љйрђтте?
Инде
Тездђн узган књлмђк итђклђрен
Ертык ясау нигђ кирђкте?
Сез, хатыннар, њзегез "иптђш" дисез,
Њзегез
Иптђшлектђн качасыз;
Кызлыгыгыз књренеп торсын љчен
Књлмђгегезне
Тезегездђн ашып ачасыз.
Алай булгач, инде бер башлагач,
Ярты юлда туктап калмагыз,
Кызык булыр безгђ карар љчен
Књлмђк дигђнен дђ салсагыз!
Их сез,
"Иптђш" кешелђр!
Ђ соћ ничек булыр
Теге — сезнећ,
"Ирлђр кљчли" дигђн сњзегез?
Кљлеп ђйтмим,
Болай киенеп,
Сез кљчлисез безне њзегез!
— Ќырым сића булсын,
Яшьлегемне
Њзем телђп бирђм кулыћа;
Лђкин тыћла мине:
Иптђш тђ бул мића,
Ана да бул минем улыма!
Ак каеннар,
Матур булыр љчен,
Яз килњгђ яфрак яралар;
Ђ хатыннар, белмим, ни љчендер
Каеннарга каршы баралар...
Яз ќиттеме —
Бетте,
Телђсђћ нишлђ,
Алар њзлђренчђ башлыйлар:
Кояш кљлђргђ дђ љлгерђ алмый —
Баштанаяк чишенеп ташлыйлар.
Бњгеннђн соћ, кыска књлмђк, дигђн сњзне
Авызыћнан ќиллђр урласын...
Ќырым сића булсын,
Яшьлек хислђремне сића бирђм,
Якты уйлар булсын юлдашыћ...


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.