Содержание материала

Яшьлек,
Гомрећ кыска синећ,
Шундый кыска булын тоела,
Кичен чђчђк аткан була,
Ђ таћында инде коела...
Мђхђббђт,
Ул њзе иске нђрсђ,
Лђкин
џђрбер йљрђк аны яћарта,
Тиле яшьлек ярты гомрен бирђ
Аныћ хисе белђн янарга...
Янган яшьлек,
Њткђн мђхђббђтлђр,
Алар мђћге миндђ терелмђс,
Књзлђрем дђ хђзер беркемгђ дђ
Гыйшык уты эзлђп текђлмђс.
Инде...
Тђњбђ иттем ул эшлђрдђн,
Азгын књћел књпкђ басылды,
Ирке чиклђнмђгђн йљрђгемђ
Башлык итеп куйдым гакылны.
Гакыл башлык булган кљннђн алып
Кљн-тљн елый мескен йљрђгем,
џђр кљн ызгыш, џђр кљн йљрђгемђ
Гакыл-башлык бирђ кирђген...
Их син, яшьлек,
Их син, тиле яшьлек!
Шундый кыска булып тоелдыћ,
Кичен чђчђк аткан булдыћ,
Ђ таћында...
Ђ таћында инде коелдыћ...
Язгы сандугачлы яшьлек таћым
Њтте инде...
Онтылдылар бик књп исемнђр,
Инде яшьлђр хђзер яратсыннар,
Инде яшьлђр хђзер сљйсеннђр...
Ђ мин...
Ђ мин њзем бљтенлђйгђ
Тђњбђ иттем андый эшлђрдђн,
Читтђн генђ хђзер кљлеп йљрим:
—    Гыйшык! —
Диеп йљргђн кешелђрдђн...
Шулай да ђле, кызлар,
Алла хакы љчен,
Миннђн бераз читтђ йљрегез,
Я тђњбђне шунда боздырырсыз,
"Гашыйк" итеп куеп берегез!..
Юк шул,
Гыйшкым хђзер иясенђ
Кире алынмаска бирелгђн,
"Аныћ" рђсмен беркем, бервакытта
Ала алмас минем књћелдђн...
Шуныћ љчен тыныч књћел белђн
Туктап менђ шушы урында,
Ќырлыйм Зљбђйдђнећ наборщикка
Булган кљчле гыйшкы турында...

I. Зљбђйдђнећ рђсеме

Кайчак шулай бер-бер иптђшендђ
Утырып, сљйлђшер сњз тапмыйсыћ,
Љстђленнђн альбом кебеген алып,
Рђсемнђрен мактый башлыйсыћ...
Шулай ялкау гына сљйлђнгђндђ,
Књзлђр бер рђсемгђ туктала,
Кара болыт кебек тузган чђчлђр
Хыялыћа кереп чормала...
— Бу кем? — дисећ,
Ђ ул кљлеп кенђ:
Бу, — ди, — хђзер бала анасы,
Матур иде, яшьли иргђ чыкты,
Хђзер инде алты баласы...
Ди ул,
Ђ син алданганыћ
Белдермђскђ телђп тынасыћ.
Ђ бераздан:
— Алай икђн... —
Дигђн булып,
Альбом битен ябып куясыћ.
Матурлык ул шулай,
Кызда булса,
Ќыерчыклы йљзгђ ђйлђнђ,
Ирдђ булса,
Аныћ матурлыгы
Сакал, мыек белђн бђйлђнђ...
Мђхђббђт тђ —
Нђфис матур чђчђк,
Лђкин
Њзе гаќђп гомерсез,
Кайчак загс белђн соћы бетђ,
Ђ кайчакта...
Яхшук књћелсез...
Зљбђйдђнећ рђсеме —
Альбомымныћ
Књзгђ бђрелеп торган урнында,
Альбомымны карап чыккан кешелђр
џаман сорый аныћ турында:
— Бу кем? — дилђр, Ђ мин ќавап бирђм:
— Матур кыз, дим,
Булган комсомолка,
Бљтен кешене њзенђ карата,
Ђ син, егет,
Бераз кичектећ шул —
Ул бер наборщикны ярата...

II. Зљбђйдђнећ гыйшкы

Сандугачлы таћнар,
Зур урманнар
Аныћ гыйшкын бизи алмады,
Язгы зђћгђр књкнећ йолдызлары
Матурланып књктђ янмады...
Аныћ гыйшкы кљзен чђчђк атты
Эштђ,
Собраниедђ,
Урамда,
Књћел язы шаулап њтте аныћ
Тђћкђ карлар яуган буранда...
Ђй, ќырлыйсы килђ шушы ќырны,
Шундый якын бу ќыр књћелгђ,
Ќырланган ќыр кебек яшьлек таћым
Шаулап њтте...
Шаулап њтте инде гомергђ...
Их!
— Зљбђйдђ, бар бњген собраниегђ,
Анда аныћ бњген доклады;
Ул елмаер сића тагын да,
Затып килер кайткан чагыћда...
— Зљбђйдђ, бар бњген театрга,
Бђлки, анда аны књрерсећ,
Аныћ белђн залда йљрерсећ...
— Зљбђйдђ, син барма театрга,
Йљрмђ, бђгърем, аныћ артыннан...
Саклана књр егет халкыннан...
Ашкынулы кљннђр шулай њткђн,
Минутлардан эзлђр калмаган,
Яшьлек њзенећ ќылы кочагында
Зљбђйдђне џаман алдаган...
Ђ беркљнне...
Аны наборщигы
Кунак итеп њзенђ китергђн,
Алар бергђ утырганнар...
Соћыннан
Бњлмђ уты сњнгђн,
Алар икђњ
Тљнге караћгыда калганнар...
Тљн караћгы булган...
Тљн буенча
Ап-ак карлар ќиргђ яуганнар...
Ул тљнне ай књктђ эш тапмыйча,
Эче пошып сњгенеп йљрегђн,
Ул тљнне
Ђњхђди юлга чыгып,
Кире кайткан куркып бњредђн...
Шушы тљнне
Гыймади, эт љрсђ дђ,
Тђмле йокысыннан тормаган,
Шђкњр карак аныћ абзарыннан
Књк айгырын кереп урлаган...
Лђкин
Шушы тљнне Зљбђйдђнећ
Кайдалыгын беркем белмђгђн,
Карт анасы ярты тљнгђ кадђр
Ни љчендер аны эзлђгђн...
Тик,
Мђхмњт торган йортта
Бер студент
Ябылмыйча калган ишектђн
Зљбђйдђнећ
"Мђхмњт, бђгърем, ќибђр!" дигђн
Ярты елау тавышын ишеткђн...
Айлар њткђн...
Тђћкђ карлар ява,
Ап-ак карлар,
Ђ Зљбђйдђ эшкђ бармады,
Керфеклђре ќиргђ карый аныћ,
Наборщигы аны алдады...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.