Дљнья матур,
Шуныћ љчен дђ шул
Сњгенђ-сњгенђ кайтам салкыннан;
Ђ ќил, сыбызгыны, ни љчендер
Ияргђн дђ килђ артымнан...
Тфњ!
Кышкы ќиллђр тиде тећкђгђ!..
Яз янгыны ќиргђ кабынганчы,
Ќил иркендђ калды урамнар;
Ђ ќил, морќа сандугачы,
Эче пошкан саен,
Алып килер салкын бураннар...
Буран алып килер,
Карлар ташыр,
Аннан тотыныр карлар љяргђ.
Да,
Бу дљньяныћ салкын кышында да
Кызык табыла "безнећ юлђргђ"...

*

"Барабыз"га утырып, телђгђн ќиргђ
Кошлар кебек очып барабыз.
Кояш — безгђ иптђш,
Ќил — дус кеше,
Ђ ќир инде — безнећ анабыз...

*

Рәхмәт, әнкәй, сиңа:
Ярый әле мине тапкансың,
Җырлар җырлый-җырлый -
"Иркәм!" диеп,
Төннәр йокламыйча баккансың...
Синең авыр кара тормышыңда
Ярдәмчең булмадым булуын,
Лђкин
Авыр кљрђш, бљек еллар љчен
Кирђк булган минем тууым! —
Кан ислђре исеп килгђн саен,
Мђгърур бер уй уйный йљрђктђ.
Солдат булырмын, дим, бђлки, тиздђн
Ил чигендђ булып кљрђштђ...

*

Дљнья матур,
Шушы дљньяныћ мин —
Ирке чиклђнмђгђн юлчысы,
Давыллы елларныћ, зур кљрђшнећ
Матурлыгын ќырлар ќырчысы...
Кичђге матурлык бњген њлсђ,
Иртђн туа аныћ яћасы;
Безнећ тупас куллар — килђчђктђ
Туар матурлыкныћ анасы...
Бњгенге матурлык тупас, ертык
Кљрђш киеме белђн ябынган;
Бњгенгенећ данлы матурлыгын
Безнећ йљрђк эзли давылдан...
Кан ислђре исеп килгђн саен,
Мђгърур бер уй уйный йљрђктђ:
Солдат булырбыз без, бђлки, тиздђн
Ил чигендђ булып кљрђштђ!


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.