Мактау белђн елны башлыйбыз,
Без елларга табан атлыйбыз!
Ел артыннан туган елга табан
Књчђр безнећ кљчле нђселлђр.
Эх!
Тугыз еллык бђйрђм кљне бњген,
Алда кљтђ безне гасырлар!..

* * *

Мин дђ ђле менђ ул њстерђм.
Њлеп-нитеп калсам, ул калыр,
Октябрьнећ илле еллыгында,
Мећнђр белђн басып бер аякка,
Шул мђйданга килеп тукталыр!
Тугыз еллык бђйрђм кљне бњген.
Егермесе аныћ тиз килер,
Безнећ тавыш еллар књкрђгенђ
џаман шулай књкрђп ишетелер.


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.