Авыл... ќырчыћ синнђн
Бљтенлђйгђ китђм, ди...
...Кырларыћда, авыл, большевикча
Хислђр њссђ дђ,
Кем урыр соћ, бар да шулай
Ташлап китсђлђр?

............................

...Арт урамда берђњ
Авыр башын салган цементка,
Ул эчмђгђн њзе, лђкин аны
Ќырланмаган хислђр исерткђн...

Х.Туфан,
"Ќырланмаган ќырлар турында"
("Безнећ юл" № 11-12).

 

Туфан!
Таш урамда башын салган егет
Синећ тиргђвећне ишетте.
Ђйе,
Аны ђле ќырланмаган,
Ќырланачак хислђр исертте!..
Бљек ќићњ алып килгђн хислђр
Сыеша алмый таша књћелдђ;
Ђйтче:
Кайсын шунда ќырлап бетереп була
Безгђ тигђн кыска гомердђ?
џђрбер фронт безгђ зур кљрђштђ
Тићсез ќићњ алып китерсђ,
џђрбер ќићњ алып килгђн хислђр
Њзе белђн безне исертђ...
Ђ ќырлаучы кайда шул хислђрне?
"Ќырчы" урыны кљтђ иясен.
Бљек еллар ќырда њз Ленинын
Тудыралмый калды, књрђсећ...
Маћгай бљдрђлђрем туздырып, мин
"Мазут" суы аккан урында
Уйлыйм, Туфан,
Ђле ќырланмаган,
Ќырланачак
Хислђр турында...
Ташлап киттем Тамбов урманнарын,
Нишлим?
Шау-шуларга йљрђк чыныккан,
Давылларда туып канатланган
Бунтарь йљрђк качты тынлыктан.
Хђзер инде Тамбов урманнары
Тљшкђ генђ минем керерлђр,
Лђкин
Дус агайлар минем ќырларымда
Мђћге шђњлђ булып йљрерлђр...
"Ђњхђди"не минем ќырларымда
Ђле, Туфан, бик књп књрерсез,
Минем белђн ђле кић кырларда
Бик књп атлар кљтеп йљрерсез...
Лђкин бњген менђ "арт урамнан"
"Мазут" суы аккан урында
Уйлыйм
Ќырланмаган,
Килђчђктђ
Бер ќырланыр ќырлар турында.


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.