Њлђрмен дђ, онтырлар, дип,
Юкка гына, йљрђк, янасыћ,
Тамбов урманнары сагыныр ђле
Њзе њстергђн бунтарь баласын!

Ђйдђ, энем, ташла фуражкаћны,
Тљкер пиджагыныћ љстенђ,
Галстугы белђн билећ бу да
Бишмђтећне киен љстећђ, —
Киттек!

Бњген бњлмђм љчен акча сорап,
Коммунхоздан килеп керделђр,
Акча таба алмагач, усал кешелђр
Квартирдан тотып сљрделђр...
Шулай, энем!
Монда акча кирђк,
Юкка гына йорттан кузгалдык,
Юкка гына шђџђр урамына
Чабатадан кереп югалдык.
Ђйдђ,
Егет, чишен аягыћны,
Тљкер сандалына! —
Яланаяк кына кайтырбыз,
Авылыбызга кайткач:
—    Шђџђрлђрен яратмадык! —
Диеп ђйтербез...

Их!
Шђџђр гудоклары безне чакрып,
Кљрђш таушы белђн њкерсђ,
Очкын атлар безгђ ВКПныћ
Чакру ђмрен тагын китерсђ,
Без шђџђргђ кире кайтырбыз!
Еллар!..
Авыр еллар,
Сезнећ кулыгызда
Књрђчђкне бик књп књрдек без,
Буржуй халкы белђн сугышып алдык,
Ертык чалбар киеп йљрдек без!
Ђй, сез,
Килер кешелђр! —
Ђле безнећ хатыннарныћ
Каннарында аккан "тњрђлђр",
Менђ
Сезгђ бабай булыр кешелђр
Шулай итеп газап књрђлђр!
Белегез!
Сыйнфый кљрђш тарихында беренче кат
Ќићњчелђр булып чыктык без,
Њзебез љчен дњрт кат чњкеч суксак,
Сезнећ љчен биш кат суктык без!
Еллар њтђр,
Безнећ аркабызда
Иркен, рђхђт кљннђр књрерсез,-
Бђлки, кљнгђ дњрт-биш сђгать эшлђп,
Сигаралар тартып йљрерсез.
Ђ без,
џаман ертык чалбар киеп,
"Трезвон" тартып, постта калабыз!
Онытмагыз безне, карагыз!
Сезгђ бђхет белђн тђњфыйк телђп,
Сђлам яза
Такташ бабагыз!..
Их!
Илебезнећ чиге тар ђле,
Анда соћгы кљрђш бар ђле!

Ђйдђ, энем,
Ташла фуражкаћны,
Тљкер сандалыћныћ љстенђ,
Галстугы белђн билећ бу да
Бишмђтећне киен љстећђ, —
Киттек!
Ќђен њсђр зђћгђр чђчђклђрнећ
Ќырын ишетђм инде,
Яз килер,
Карлар эрер,
Бозлар китђрлђр;
Тау битлђре ачылыр,
Безнећ кырда
Зђћгђр гљллђр књкрђп њсђрлђр.


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.