Рђхмђт, ђнкђй, сића,
Ярый ђле мине тапкансыћ,
Озын тљннђр буе йокламыйча,
Ќырлар ќырлый-ќырлый баккансыћ.
Синећ авыр кара тормышыћда
Ярдђмчећ булмадым булуын,
Лђкин
Авыр кљрђш, бљек еллар љчен
Кирђк булган минем тууым.

Усал идем,
Шуныћ љчен дђ шул
Гљнаџ-фђлђн диеп тормадым;
Зђћгђр тљндђ
Књрше карчыгыныћ
Ак ђтђчен кереп урладым...
Шушы ђтђч љчен усал карчык
Каргый-каргый телђк телђде:
— Денећнђн яз, явыз, урыс! — диде,
Кабул булды аныћ телђге...
Их!
Кышкы тљннећ салкын књкрђгеннђн
Чаналар да шаулап њттелђр,
Чаналарга салып еллар мине
Бик еракка алып киттелђр...
Ђтђч пешереп яткан учакларда
Ђллђ кайчан утлар сњнделђр...

Усал идем,
Карчык-корчыкларга
Бик књп бђла-каза китердем,
Бакчабызга кергђн њрдђклђрен
Таяк белђн кыйнап њтердем...
Шул эшлђрем љчен авыл халкы
"Разбойник" дип исем бирделђр,
Авылдагы бљтен усаллыкны
Миннђн генђ књреп йљрделђр.

Гомер уза,
Лђкин авылыбыздан.
Тагын бер кат ђле њтђрмен,
Сагынып сљйлђр љчен ядкарь итеп,
Муллаларын кыйнап китђрмен...

Еллар безнећ белђн њтђлђр,
Таћнарны алып килђ кичђлђр,
Минем нђслем булыр коммунарлар,
Ата казлар кыйнап њсђлђр...

Усал идем,
Шуныћ љчен дђ бит
Мин авылга сыеп тормадым,
Сезгђ килеп,
Авыл малаеныћ
Тилергђн хислђрен ќырладым...

Давыл сњнђр, бђлки, йљрђктђ,
Ул табылмас, бђлки, кирђктђ,
Лђкин,
Њзем њлсђм, улым калыр,
Урным алыр,
Солдат булыр соћгы кљрђштђ...

Еллар кљрђш чиген њтђрлђр,
Яшьлђр тимер булып њсђрлђр,
Ата казлар кыйнап њскђн яшьлђр
Буржуйларны тотып кисђрлђр...

Их!
Маяклы юллардан юлчы бара,
Печђн белђн књмгђн чанасын...
— Кая болай, юлчы, ашыгасыћ,
Нинди хђбђр алып барасыћ?
— Чемберленныћ сатыйм анасын,
Тупка тоткан Мђккђ каласын!..

Динсез идем,
Шуныћ љчен дђ бит
Ђткђй мескен кулын ташлады:
— Бу имгђктђн кеше чыкмас, — диде,
— Иблис булыр, — дия башлады...

Еллар њтте,
Менђ хђзер инде,
Ђткђй, килеп мића карагыз,
Шагыйрь булды ата казлар кыйнап,
Шалкан урлап йљргђн балагыз!..

Шулай, ђткђй, Ленин юл књрсђтте
Юлдан язар усал улыћа,
Иптђшлђрчђ њткен калђм бирде:
— Мђ, яз инде, — диеп кулыма.

Их!
Кичђ генђ ђле февраль иде,
Бњген давыл кырга кар ташый;
Март аеныћ нечкђ билле ќиле,
Сузылып ятып ќиргђ кар ашый...
Ерак калмый инде майга да,
Яз ясарбыз салкын тайгада.
— Ќир безнеке булыр!
Ачулансак,
Шлем киертербез айга да...

Их!
Мин бит исђн ђле, књрше карчык,
Авылыбыздан тагын њтђрмен,
Сагынып сљйлђр љчен ядкарь итеп,
Муллагызны кыйнап китђрмен.


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.