Бњген соћгы ќићњ белђн беткђн зур кљрђшнећ
Сигез елы...
Мин — ерактан килгђн авыл улы,
Кемне мића тђбрик итђргђ?
"Берђњ" килђ,
Аны туктатам да сљйлим:
— Бђйрђм безнеке, — дим, —
— Сезнећ тараф
Мђћгелеккђ инде ќићелде,
Шуныћ љчен син дђ њл инде!

Без кояшлы язныћ чђчђклђрен
Њзебезчђ ќырлый белербез,
Безгђ кирђк булган матурлыкны
Њз кулыбыз белђн тљзербез.
Шайтангамы сезнећ кырпа бњрек,
Кыска чалбар, читек-кђвешлђр,
"Йомшак мендђр", "рђхђт, тыныч тљннђр",
"Яхшы заманнар"ны кљтњлђр...
Сезнећ кљткђн заманалар
Књптђн инде ќиргђ књмелде,
Сезнећ кояш сњнде,
Шуныћ љчен син дђ њл инде!
Бњген бђйрђм кљне...
џђм мин, шашкан уйлар,
Тилергђн хислђрнећ даџие,

Бњген урам буйлап килгђн кље
Њткђнемне уйлыйм:
Менђ авыл ље...
Мин авылныћ "Бурлак Џадие".
Юллар мине шушы урамнарга
Бђйрђм итђр љчен китерде,
Еллар мине, авыл урамыннан алып,
Ќырчы малай итеп њстерде...
Бњген соћгы ќићњ белђн беткђн
зур кљрђшнећ

Сигез елы...
Мин — ерактан килгђн авыл улы,
Кемне мића тђбрик итђргђ?..
Яз њзенећ соћгы ќырын ќырлый,
Урам бђйрђм кљнен уздыра,
Нэпман гына шунда урамдагы
Асравына
Ачуланып нидер кычкыра.
Мин аћарга барып сљйлим:
— Кычкырма! — Дим, -
Сезнећ тараф мђћгелеккђ инде ќићелде.
Шуныћ љчен:
— Лучше њл инде!

Бђйрђм иткђндђ
Урамнардан бергђ ќырлый-ќырлый
Колонналар булып њткђндђ,
Кемне тагын тђбрик итђргђ?..
Бер авыл бар,
Анда безнећ књрше
(Ђнкђй белђн кайчак дау булса)
Мине сњгђ.
Лђкин хыянђтсез ана мђхђббђте
Мин киенгђн тљпсез чабаталарны
Саклый џаман,
— Кайтыр балам, —ди ул, — сау булса!
Сез аћардан барып књпме генђ
Шушы тузган чабаталарны
Сорасагыз да ул бирмђс сезгђ,
— Баламныкы! — Дияр,
Каберенђ илтђр аларны!
Ђ сез аћа барып сљйлђгез,
— Балаћ исђн! — Диегез, —
Лђкин сића булган мђхђббђте
Кљрђш кљче тарафыннан ќићелде,
Шуныћ љчен:
КЉТМЂ, кайтмас!
Син дђ њл инде...
џђм ул тиздђн њлђр...
Еллар њтњ белђн минем иптђш
Њзе шулай малай тудырыр,
(Лђкин минем балам художникмы,
"Разбойникмы", белмим, кем булыр?)
Ул да мића, бђлки, ђйтер:
— Яћа ќырлар белђн аренага
Яћа кешелђр килде,
Шуныћ љчен
Син дђ њл инде...
Мин дђ њлђрмен...

Лђкин бњген ђле аренадан
Давыллы хислђрнећ ташуын,
Гыйсъян иткђн утлы йљрђклђрнећ
Ќићелмђслек тиле ачуын
Ќырлыймын мин:
— Бњген ђле бик тар бер књлђмдђ
Итсђк тђ без ќићњ бђйрђмен,
Килер бер кљн — бљтен
Ќир шарына
Кадарбыз без Ленин байрагын!
Шунда Англиянећ бер солдаты,
Чемберленга нота урнына,
Сљяллђнеп беткђн кулы белђн
Ђкрен генђ чиертеп борнына,
Ђйтер:
— Сезнећ тараф
Мђћгелеккђ инде ќићелде!
Шуныћ љчен менђ хђнќђр сића,
Син дђ хђзер, егет,
Њл инде!!


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.