Хљкем бара.
Совет законнары суд залында
џава ярып яћгырап китђлђр,
Аны бњген хљкем итђлђр.
Суд алдында чђче кљмешлђнгђн
Чал бер карчык, яшьле књзлђрен
Сљртђ-сљртђ залныћ йљрђгенђ
Каннар белђн яза сњзлђрен:
— Бђхетле мин...
Ђйе, њлђр кљннђремдђ,
Очраттым мин аны тагын да,
Лђкин охранкада тњгел,
Менђ монда, —
Хљкем залында!..
Очраттым мин аны!
Бишенче ел иде... Минем ирем
Козлов фабригында чагында
Ул џђр кљнне безгђ килђ иде,
Ирем аны яхшы бер кљрђшче,
Булдыклы бер ир дип белђ иде...
Књп вакытта безнећ бњлмђбездђ
Собраниелђр булып њтђ иде,
Качып йљргђн бик књп большевиклар
Кайчак шунда кунып китђ иде.
Ђ беркљнне...
Тљнге сђгать љчтђ
Кинђт килеп ишек кактылар,
Ирем белђн улым-књз алмамны
Охранкага илтеп яптылар...
Ђ бер айдан...
Алтмыш эшче белђн
Икесен дђ тотып аттылар!..
Алар љчен тњккђн књз яшьлђрем
Тагын шулай ќиргђ агармы?
А, юк!
Беркем агыза алмас аларны.
Шул кљннђн соћ кызым, эш таба алмый,
Тђнен мђќбњр булды сатарга,
Аћа "ул" гаепле, ишетђсезме?!
Ул гаепле!
Аны хљкем итми атарга!!!
Кичерегез, књздђ яшьлђр тормый,
Лђкин газапланып тњгел,
Њзем дђ
Белмим, нигђ бњген хђзер шулай елыйм,
Лђкин йљземдђ
Алар беренче кат шулай тђмле дђ,
Газаплы да булып агалар!..
Шуннан соћ мин аны охранкадан
Чыгып килгђн чакта очраттым.
Ул књрде дђ мине, туктады.
Ђ соћыннан, танытмаска телђп,
Караћгыга кереп югалды.
Еллар њтте,
Њлђр кљннђремдђ
Очраттым мин аны тагын да,
Лђкин охранкада тњгел,
Менђ монда — хљкем залында!
Хљкем кыска булды,
Совет законнары суд залында
Соћгы кабат яћгырап киттелђр,
Провокатор Борис Морозовны
"Атарга!"
Дип хљкем иттелђр.


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.