(Кари кичђсенђ багышлап)

Менђ карагыз минем йљзлђремђ;
Анда нинди юллар сызылган,
Зур књзлђрем эчкђ кереп баткан,
Ак чђчлђрем ничек тузылган...
Мин карт артист.
Татар сђхнђсендђ
Ач-ялангач килеш књп еллар
Хезмђт итђм. Менђ шушы юллар —
Минем хезмђтемнећ шаџиты.

*

Салкын сђхнђ минем йортым иде,
Ертык пальто, тузган киемдђ
Бљтен гомерем буе хезмђт итђм.
— Кемгђ?
Анысын белмим њзем дђ...
Караучылар: байлар, байбђтчђлђр,
Пудраларга чумган курчаклар
Кљлђ иделђр миннђн;
Бармак тљртеп кљлђ иделђр алар
ул чаклар,
Ђрђм хезмђт,
Ачлык, ялангачлык
Тормыш тљбенђ мине ташлады,
Зур телђклђр тулган књкрђгемне
Њлем микроблары каплады...
Менђ карагызчы минем йљзлђремђ —
Анда нинди юллар сызылган.
Зур књзлђрем эчкђ кереп баткан,
Ак чђчлђрем ничек тузылган...

*

Бђхетле сез, иркен яшь артистлар;
Иркен сђхнђ сезнећ йортыгыз,
Шул сђхнђдђ ярлы эшчелђргђ
Хезмђт итњ сезнећ бурычыгыз!

Бирегез мића шушы "Эшче карт"ны!
Мин ул картны шулай уйнармын, -
Чђчлђрегез сезнећ њрђ торыр,
Яшьлђрегез агар,
Мин дђ ул карт булып зур сђхнђдђ
Тыела алмый њкреп елармын...
Чљнки мин дђ шушы эшче карттай
Бетен авырлыкны књрдем мин;
Аныћ кебек байга хезмђт иттем,
Аныћ кебек сљрелеп йљрдем мин...
Бирегез мића шушы эшче картны,
Шулай матур итеп уйнармын.
А, юк!..
Карагызчы минем књзлђремђ,
Анда нинди юллар сызылган,
Књзлђремнђн њлем карый хђзер,
Ак чђчлђрем ничек тузылган...


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.