(Рабфакны бетереп вузда укучы бер студент истђлегеннђн)

...Мин партизан анда кайтырмын.
Урман.
Анда давыл симфониясе,
Анда њзенђ башка тавышлар,
Анда кыргый кошлар,
Ач бњрелђр ќырлый,
Анда шаулый књллђр, камышлар...
Урман.
Бер агачтан књчеп бер агачка,
Азык эзлђп очкан сандугач
Адашкандыр, бђлки,
Ул урманда,
Мескен,
Кайда кунар инде, тљн булгач...
Урман.
Яфраклы тљн.
Урман —
Зђћгђр тљтен.
Яздыр ђле анда
џаман да...
Бњген, бђлкем, энем
Ђхмњш шуннан
Волсоветка табан њткђндер;
Арык бњре камышлардан чыгып,
Туктап торгандыр да
Киткђндер...
Ђхмњш агай, бђлки, тљн йокламый
Качып кына юкђ кискђндер... Урман.
Читлђрендђ аныћ ђнкђй арыш урган,
Лђкин башкаларга...
Мескен...
Њзе ачтан њлгђн соћыннан.
Миннђн хђзер ерак булган,
Минем кљтњ кљтеп йљргђн урман!
Сђлам сића сљйгђн улыћнан!
Синећ бљтен ќирећ минем хђтердђ;
Сагынсам да сине,
Яратсам да сине,
Кайта алмыйм ђле хђзергђ.

Кљтњлђрдђ хђзер кем кђќђсе
Алдан чабып йљри торгандыр;
Мин партизан булып киткђч, яланыћда
Кемнђр кљтњ кљтеп йљргђндер...

Мин юкђлђр юнып, ќырлый-ќырлый
Чабаталар њргђн урында,
Кем ул ќырлый-ќырлый кљннђр буе,
Ак юкђлђр сырып кулында,
Утыра торгандыр ул шунда.

Урман!
Сагынсам да синдђ тиз булмам.

Юлларымныћ башы синдђ, урман!
Яшьлек кљнем синдђ узган!
Синећ яланыћда
Ђткђй китте аклар кулыннан.

Урман!
Мин партизан сића кайтырмын!
Кайтырмын бер килер кљннђргђ;
Тик кљтњче булып тњгел,
Ђ инженер булып эшлђргђ!


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.