Кљчле кояш књптђн баткан инде;
Караћгылык баскан ќир љстен,
Ђ ул џаман утын якмый, тик утыра.
Бђлки... кем белсен,
Аныћ кљчле кулы бик књп еллар
Шулай эшли-эшли талгач та,
Књкрђгендђ хђят нурларыннан
Соћгы нуры сњнеп калгач та,
Аныћ ирекле књћле тынар љчен
Караћгылык тели торгандыр?
Бђлки, шулайдыр да.
Бђлки...

Љстђлендђ аныћ бер хат тора;
Карт анасы язган;
 Хатында
Шундый юллар:
... Хђлђл сљтен имезеп, тљннђр буе
Йокламыйча сине саклаган,
Авырганда, њлем кочагына
Њзен атып, сине яклаган
Ул кем иде?
Соћгы сынык нанын сића биреп,
Ач калса да, "балам" диюче,
Бљтен дљнья синнђн качканда да,
Бер ялгызы калып сљюче
Ул кем иде?..
Син ач килеш йљргђн чакта,
Синећ љчен
Елый-елый књзсез калучы,
Синећ бђхтећ љчен ќир љстендђ
Тђмуг газаплары алучы
Ул кем иде?..
— Мескен ђнкђћ!
Ул ђле дђ љзелеп сагына сине,
Ђ син?..
Ђткђћ,
Ул ђле дђ шулай сљренђ-сљренђ,
Таяк тоткан килеш, урамда
Туктап ютђлли дђ:
"Мин ђле дђ сезнећ љчен
Салкын буранда
џаман йљрим", — ди ул.
Аныћ књлђгђсе џаман йљри,
џаман, џаман да.
Бер ул гына тњгел,
Бире бик књп алар;
Ач-ялангач килеш яланда
Тик йљрилђр...
Тик йљрилђр...
"Син кайт, балам!
Син кайт безнећ янга,
Ђњвђлгедђй сине сљярбез,
Балам, иркђм, бђгърем, диярбез!
Син кайт, балам!"
Тљн њтђ дђ,
Иртђнге ќил аћа ќавап яза:
— Улыћ њлде.
Сагынып хатлар язма, бђхетсез карт,
Зђћгђр књзле улыћ исеменђ;
Ул юк инде...
Сагынып хатлар кљтмђ, "изге" карчык
Кљзге тљндђ,
Тђрђзђ тљбендђ,
Тђрђзђћне кагып:
— Аћардан! — дип,
Хат китермђс хђзер беркем дђ...
Тљштђ књреп аны уянгач та,
Рђсемен кулыћа алып син аныћ,
Таћ ќиллђре аша
Елый-елый
Кљтмђ инде аныћ сђламен!
Ул юк инде...
Ата!
Синећ љчен Ул юк инде...
Ана!
Синећ љчен,
Сезнећ љчен њлде мђћгегђ...
Иске тормыш!
Синећ кырларыћда
Зђћгђр књзле уйчан яшь егет —
Ул юк инде...
Иске тормыш!
Синећ "гљл бакча"ћда,
Сљренђ-сљренђ ачтан интегеп,
Хђят эзлђп йљргђн уйчан егет —
Ул юк инде...
Гаилђћ тар синећ аныћ љчен, йортыћ тљрмђ,
Ишеклђре корыч, тимердђн.
Балаларыћ исрек,
Исреп-исреп
Нђселећ чергђн!
Барсы тилергђн!..
Нђфрђт итеп "синећ гаилђћђ",
Барлык матурлык дип белгђн нђрсђћђ,
Нђфрђт итеп сића!
Ул ант итђ Казан урамында,
Ул ант итђ мещан базында,
Ул ант итђ сезнећ арагызда,
Ђй, сез, калдык нэпман уллары!
Базар корольлђре!
Шарлатаннар!
Череп беткђн сыра кортлары!
Сез табынган алтын-кљмешлђрне
Тђћре итеп њзенђ алалмый;
Сез аунаган пычрак баткаклыкта
Њзе љчен урын табалмый;
Ишетђсезме!
Сезгђ кабак дусты,
Ќырчы малай булып кала алмый!

Кљрђшчелђр!
Сезнећ арагызга яшь бер егет килђ,
Аныћ да
џичбер нђрсђсе юк:
Малы да,
Атасы да,
Анасы да,
Сљйгђн яры да...


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.