("Зђћгђр књзлђр" шигыреннђн)

Аџ, ул чаклар шундый ерак калып,
Књм-књк томаннарга тљрелгђн,
Тљштђ књргђн пђри сараедай,
Књренеп тора књм-књк сљремнђн.
Бакча ясыйм,
Менђ карагызчы!

*

Бакча ясыйм нђфис гљллђрдђн;
"Зђћгђр књзлђр" кљен кљйли-кљйли,
Сулар агызам тирђн књллђрдђн.
Айны каплап ап-ак болыт белђн,
Йолдызларын сибеп књгенђ,
Болыт њтђ тљшкђн ай шђњлђсен
Тљшереп куям књлнећ тљбенђ.
Тын калыгыз.
Менђ кинђт кенђ
Йоклап яткан књлнећ тљбеннђн
Ашыгып бер кыз чыгар,
Сирень гљленнђн
Књлмђк кигђн,
Шундый, шундый матур итеп киенгђн.
Алай тњгел —
Пђрдђ ачам,
Менђ карагызчы!
...Май айлары,
Бљтен дљнья яшел киемнђргђ киенгђн;
Гљл тњгелгђн бљтен сахраларга,
Урманнарга сирень гљленнђн
Ислђр аћкып тора.
Алай тњгел —
Менђ њткђннђрнећ тимер ишеген ачам,
Сез кљтегез!
Аннан колынга
Атланып бер кыз чыгар,
Аныћ кулында
Хђят гљле булыр.
Алай тњгел —
Ничек, ничек башлыйм соћ
"Зђћгђр књзлђр" дигђн ќырымны,
Ничек кенђ матур итеп сљйлим
Туып њскђн урман-кырымны.
Аџ, ђгђр мин бер зур рђссам булсам,
Тђрсим* итеп ул кыз баланы,
Бњлђк итђр идем сезгђ,
Бњлђк итђр идем мин аны.
Ќир йљзенећ бљек рђссамнары!
Килегез дђ мића сљйлђгез!
Аныћ тузган чђчен буяганда,
Нинди буяу белђн буйыйм да,
Зђћгђр књзкђйлђрен ќанлы итеп,
Ничек кенђ буяп куйыйм да,
Ничек тђрсим итим мин аны?!

*

Иркђ ќир кызларын буяу белђн,
Ќанлы итеп буяп буламы?
Булса,
Ничек буйыйм, ничек кенђ буйыйм мин аны?
Аџ, ђгђр мин даџи рђссам булсам,
Тђрсим итеп ул кыз баланы,
Бњлђк итђр идем сезгђ,
Бњлђк итђр идем мин аны.

*

Килсеннђр дђ сорасыннар иде:
"Ник кайгылы болай, ник кайгылы
болай син?" — диеп,
Мин дђ башым ќиргђ табан иеп
Сљйлђр идем:
Яшьлек кљннђремдђ мине сљйгђн,
Мин ул кызныћ — матур Мариянећ —
Оныттым мин, мине табындырган
Књз карашын, ђйе, мин аныћ, —
Оныттым.
Нинди кайгы!
Гомеремдђ мине бер кыз сљйде,
Аныћ да
Књз карашын яшереп хыялымда
Ќђњџђр итеп саклый алмадым.
Мария!
Мине синнђн дин исменнђн аердылар,
Тартып алдылар,

*

Миллђтлђр белђн, диннђр белђн,
Арабызга киртђ салдылар.

*

Бик књп еллар њтте...

*

Без "ул" диннђр, кануннарны тар-мар иттек.
Ял итђм мин хђзер кић далада,
Гыйсъянчылар белђн бергђ мин;
Минем белђн бергђ ял итђргђ
Минем дустым, Мария!
Кайда син?

*

Мин "ул" безне аерган дингђ, кануннарга
Каршы кљрђшкђндђ,
Атым арды, кулым талды инде,
Яраларга, канга баттым мин.
Яраларым юып юатучы
Минем дустым Мария!
Кайда син?
Хђзер инде безнећ арабызда
Безне аерган џичбер дин дђ юк,
Канун да юк,
Шулай ук бит, Мария!
Шулай ук бит, шулай ук бит
Ќир љстендђ хђзер син дђ юк.

*

Кояш књктђ шулай мђћге йљзђр,
Кљлђ-кљлђ йљзђр, йљзђр дђ...
Бер кљн килер: кљчле тимер канун —
Мђћгелекнећ ќебен љзђр дђ,
Бер-берсенђ бђрелеп бар йолдызлар,
Бљтен дљнья утка ђйлђнер,
Ђйлђнер дђ,
Бик књп еллар њтђр, атомнарга атом бђйлђнер.
Тагын хђят каплар књк йљзен.
Тик ул чакта, тик ул чакта безне аерган
Бу кануннар булмас, йолдызым!

"Тђрсим итњ — рђсемен тљшерњ.


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.