("Зђћгђр књзлђр" шигыреннђн бер кисђк)

I

Бњген таћ алдында торып сђлам сљйлим,
Кемгђ?
— Белмим.
Бњген таћ алдыннан торып сђлам сљйлим,
Кемгђ?
— Белмим.
Илчем — ќил аркылы сђлам сљйлим,
Сезгђ:
Чђчђклђргђ, гљллђргђ,
Нђфис лалђлђргђ, сљмбеллђргђ,
Сђхраларга, барлык ќирлђргђ!

II

Зур бакчамны нђфис итеп
Бизђдем дђ
Матур иттем мин;
Йоклап яткан назлы гљллђремне
Уяттым да
Сулар сиптем мин.
Зур-зур утлар яктым бљтен ќиргђ,
Утлар яктым бљтен ќиргђ мин.
Бљтен дљнья йоклый, тђмле йоклый,
Тик йокысыз икђњ:
— Ќил дђ мин.

III

Ђй, сез! Кунак булып ќиргђ килгђн
Юлаучылар, талган юлчылар!
Ђй, сез, кемнђр, белмим,
Гыйсъянчылар!
Юлбасарлар!
Коллар!
Ялчылар!
Кем булсагыз да сез, аермасыз,
Килегез мића бњген кунакка!
Њткђрерсез иркен кљнегезне
Гљл бакчамда бњген кунакта.

*

Зђћгђр књзле егет кунак итеп
Сезне чакыра,
Ђй, сез!
Ишетђсезме?!
Зђћгђр књзле егет ял итђргђ
Сезне чакыра,
Ђй, сез!
Килђмсез?!
Без бу ќирдђ сирень гљллђреннђн
Матур итеп таќлар њрербез,
Кайгы-хђсрђтлђрне онытып без
Балалардай уйнап йљрербез.
Кызык булыр;
Биредђ безгђ карап,
Кљлњчелђр дђ юк, кем дђ юк.
Акыллар да юк, алла да юк,
Патша да юк монда, ќен дђ юк.
Килегез сез!
Мин дђ, зурлап сезне,
"Зђћгђр књзлђр" кљен кљйлђрмен.
Књкрђгемдђ бик књп еллар яшереп йљргђн
Бер серемне сезгђ сљйлђрмен.

IV

Тыћлагызчы!
Матур бер кљн иде —
Њз илемдђ, ерак-еракта —
Мин килђ идем ќырлап, урман буйлап,
Иярлђнгђн матур туры атта.
Хђтерлимен, ђле бик яшь идем,
Књзлђрем дђ минем ул чакта
Тагын зђћгђр, тагын уйнак иде...
Шулай килгђн чакта, еракта
Ќыр ишеттем.
Мића књп тђ њтми
Очрадылар урман кызлары;
Алар шундый шатлар иде,
Нђфис гљлдђй,
Елмайды нурлы йљзлђре.
Мин туктадым, алар арасында
Танып зђћгђр књзле берђњне.
"Кем иде ул, кем иде ул?" — дисез,
Шулаймы?
Сез сорыйсыз! Ђ мин сљйли алмыйм.
Аџ, ул серлђр шундый караћгы...
Сљйли алмыйм, мине кичерегез!
Ача алмыйм йљрђк ярамны.
Ул карады мића бары бер генђ кат,
Шуннан:
Башын бљкте, бакмады;
Мин карадым, ђ ул йљзкђйлђрен
Ябынчасы белђн каплады.
Ник каплады?
Кљлеп, оялыпмы?
Мин белмђдем.
— Ник капладыћ зђћгђр књзкђйлђрећ?
Ник елмаеп мића кљлмђдећ?!
Кљлмђдећ дђ нигђ:
"Оялтасыћ —
Болай бакма, егет!" димђдећ?!
V    
Мин сагынам,
Љзелеп сагынам аны,
Тик ул инде минем хђтердђ
Бик томанлы, бик томанлы булып калган;
Менђ хђзер дђ
Бик еракта, гњя бик еракта
Сихерле сын булып књренђ.
Сихерле сын... тирђ-ягы чиксез урман...
Тљренеп ул сирень гљленђ
Туктап карап тора.
Гњя њзе кешелекнећ ќанлы сыны кебек,
Књзлђрен мђћгелеккђ табан тегеп,
Туктап карап тора...

VI    

Аныћ исемен ќырлап таќлар њрдем,
Берсен кидем, берсе кулымда,
Таћ сызылган минем ућымда,
Гљллђр йоклап ята юлымда;
Гљл патшасы — мин бер ялгыз шунда,
Тђкрар ђйтђм:
"Ул кыз хђзер юк шул, юк монда..."


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.