(Бер монолог)

Књзлђремђ ничек ачык итеп
Кайгы нуры тљшкђн.
Аларда
Њз-њземђ нђфрђт хисе яна.
Оялам да,
Куркамын да хђзер карарга...
Ђ кайчандыр алар кљн килерен
Хђбђр иткђн язгы таћдагы
Кояш нуры кебек якты иде,
Љмитле иде;
Хђзер андагы
Ул сихерле нурлар сњнгђннђр...
А, тагы
Алар шулай итеп янармы?..
Казан!
Фахиш шђџђр,
Синећ урамыћа
Мин, гыйсъянчы, кереп адаштым.
Череп беткђн мещан баткагында
Иркен уйларымнан саташтым.
Казан!
Фахиш шђџђр,
Синећ урамыћда
Ќанга ќылы юктан тућам мин,
Череп беткђн мещан мунчасында
Кљзге чђчђк кебек сулам мин.
Казан!
Шагыйрьлђрећ бардак ќырлый синећ,
Ђдиплђрећ эчеп тилергђн,
Нэпманнарыћ чуар дућгыз кебек
Кеше каны эчеп симергђн.
Казан!
Фахиш шђџђр,
Синећ урамыћа
Кљчле дуслар эзлђп килдем мин,
Тик ялгыштым,
Синдђ Дон-Кихотлар —
Миллђтчелђр туе књрдем мин...
Килђчђктђ юкса мине дђме
Шушы ваклык басар, књмђрме?
Књкрђгемдђ янган ќђџђннђмнђр
Шулай ђкрен генђ сњнђрме?
Ђгђр алай булса,
Ул вакытта...
 Њлђргђ? —
Ачу итеп тормыш чњплђренђ,
Њз-њземне ќиргђ књмђргђ? —
А, юк!
Ђгђр алай итсђм, алар љчен
Бик зур корбан булыр идем мин.
Шул тормышныћ астын љскђ китереп
Ќимерергђ, тар-мар итђргђ!!
Ђйе,
Бу тормышны ќимерер, ватар љчен
Алар килђ,
Ишетђм:
Яшь кљчлђрнећ
Аяк тавышлары ишетелђ!


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.