Ќир шарыныћ мђркђзендђ
Мђћгелек бер кљч белђн
Кайный гыйсъянчы атомнар,
Кайныйлар
Бик бљек бер њч белђн.
Без —
Шул гыйсъянчы атомнардан
Ќыелган яу булып,
Бер янар тау уртасыннан
Куркыныч ут тау булып,
Кап-караћгы пђрдђлђргђ
Чормалып чыктык та бер
Ќырладык
Гыйсъян ќырын:
— А, атомнарны кояштан
Каплаган ќир катлавы,
А, кояшны без атомнардан
Яшергђн кљл тавы!
Без менђ чыктык янар таулар булып,
Ќирнећ утлы мђркђзеннђн яу булып.
Сезгђ,
Безне каплаган зур пђрдђлђр,
Сњнгђн атомнар,
Тарихлар,
Гђњдђлђр,
Сезгђ,
Безнећ љстебездђ йљк булып,
Атланып торган черек њлђксђлђр!..
Без атомнар мђћгелеккђ буйсынып,
Кић фђза —
Мђркђз тирђсендђ џаман
Ђйлђнеп йљрдек кояшларга табан,
Ут телђп,
Хђят телђп.
Ђ сез џаман
Капладыгыз безне гел
Аска табан...
Без менђ чыктык янар таулар булып,
Ќирнећ утлы мђркђзеннђн яу булып,
Сезгђ,
Безне каплаган зур пђрдђлђр,
Сњнгђн атомнар,
Тарихлар,
Гђњдђлђр,
Сезгђ,
Безнећ љстебездђ йљк булып,
Атланып торган черек њлђксђлђр!..

Без караћгы пђрдђлђргђ чорналып,
Мђћгелек кљрђш уты белђн янып,
Ќырлыйбыз љске кабатларга карап,
Куркыныч гыйсъян курайлары алып:
— Без черек йљклђрне љстђн ташлыйбыз
(Кайсылар безне њлемдђй каплаган).
Ишетђсезме?!
Без яћа юл башлыйбыз,
Мђћге утларга, кояшларга табан.
Искереп бетте:
Тарих,
Еллар,
Гасырлар,
Дљньялар...
Искереп бетте гомер,
Барлык Фђза, Тормыш... Алар
Искереп чергђн диварлардай аудылар,
(Безнећ љскђ)
Алар капландылар...
Алар капландылар...
Канлы гыйсъян,
Соћгы гыйсъян!
Без беренче кат набат суктык,
Икенче кат набат суктык,
Љченче кат набат сугып менђ
Ташлыйбыз гыйсъян авазы
Ќир шарыныћ љстенђ.

А, кояш књрми тњбђндђ,
Интегеп гомер буе,
Яшренеп ќир мђркђзендђ
Кайнаган гыйсъян уе.
А, ќђберлђнгђн атомнар,
Я, сђгать сукты менђ,
Чыгыгыз ќимереп коточкыч
Зур янар таулар булып
Безне кояштан яшергђн
Тљнге золмђт љстенђ!..
Без янып сњнгђн атомнарны
Тњбђндђ калдырып,
Кић Фђза, бушлык эчендђ
Яћа йолдыз яндырып.
Яћадан
Бертуктамый, џаман, џаман
Без йљзђрбез мђћге утларга,
Кояшларга табан...


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.