I

Ишек шакыйм. Тыћлыйм, бер тавыш юк.
Тагын шакыйм, тагын... Тагын да...
Тљн уртасы; шундый, шундый шомлы;
Берђњ дђ юк тирђ-ягымда...
Куркам, ђнкђй! Куркам, ач ишегећ!
Мин бит бала сезгђ! Курыкмагыз!
Ќаным тућа минем тљн салкыннан,
Ќиллђр, каџђр тљшкђн ќиллђр, туктагыз.

II

Ишек шакыйм. Тыћлыйм, бер тавыш юк.
Тагын шакыйм, ђллђ шашаммы?!
Ђнкђй!
Ник ачмыйсыћ?! Ђнкђй!
Ник дђшмисећ?!
Ник ачмыйсыћ да ник кертмисећ
Тљн салкыннан тућган балаћны?
Олактырып мине чит иллђрдђ,
Ялгызымны ташлап киттегез.
Мин каргамыйм сезне, барысын кичђм,
Тик, ђнкђем-бђгърем, тагын кире
Кумагыз; сез мине кертегез!
Тђрђзђне ватып љйгђ керђм,
Нђрсђ књрђм? Ђллђ шашаммы?!
Берђњ дђ юк...
Ђ мин њз илемнђн
Эзлђп кайттым атам, анамны.

III

Мин тик йљрим хђзер урамнарда,
Ђнием њлгђн... Юлчы! Ишетђмсећ?!
Минем љзелеп сљйгђн ђнием њлгђн;
Тђкъдир шулай, дустым! Ни эшлђрсећ?
Каџђр тљшкђн юлчы! Синећ йљздђ
Ниндидер бер яшрен сер књрђм,
Син тњгелме ђнкђемне њтерњче?!
Ах! Юк, кичер! Ђйт, тик тљн белђн —
Шул сахрадан њткђн чакта,
Канга баткан, качып ашыгып барган берђњне
Очраттыћмы, ђйе, очраттыћмы?..

IV

Мин тик йљрим хђзер урамнарда,
Угры диеп, этлђр, љрмђгез!
Мин гакыллы бала, узгынчылар, узгынчылар,
Шашкан бала бу дип белмђгез!
Минем ђнием матур иде, њз кул кљче
Белђн эшлђп гомер итњче,
Ђткђем дђ, бђлкем, белђсездер —
Гыйльман бабай, карт бер кљтњче.
Ђ хђзердђ алар юк бит инде.
Мин тик йљрим хђзер урамнарда,
Кышкы тђндђ, салкын буранда,
Ќаным тућа, дер-дер калтырыйм мин,
Љем юк шул минем кунарга.


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.