Ђкият сљйлим сезгђ, таћ ќиллђре!
Туктагыз да менђ тыћлагыз!
Шул урманда булган бер ђкиятне
Илдђн илгђ књчеп ќырлагыз!
Менђ урман, чиксез кара урман,
Мђћге шомлы, мђћге караћгы;
Ќиллђр белђн ишелеп џаман, џаман
Улап торган њткђн заманны.
Шул урманда яшрен бер урында
Ялгыз кабер тора.
Кем анда?
Нигђ ялгыз анда адашкан да,
Нигђ яшрен ќирдђ урманда?
Ул бер егет кабре, Ул егетнећ
Кайгы белђн њткђн кљннђре
Озын булган, мђћге газап белђн
Йоклый алмый њткђн тљннђре.
Ул књп, бик књп уйлап йљргђн:
"Адђм кайдан килгђн? — Тагын да
Кайда китђр?" Лђкин моћа ќавап
Табалмаган њзенећ аћында.
Табалмагач, килеп тезлђнгђн дђ
Мђћгелектђн ќавап сораган.
Озак кљткђн —
Ќавап ала алмагач,
Болай диеп егет ќырлаган:
"Нђлђт тљшсен сезгђ, нђлђт тљшсен!
Ђй, урманнар, кырлар, далалар!
Мђћге телсез каты ташка ђйлђнгђн
Ќирлђр, књклђр, фђннђр, аллалар!
Ќавап кљттем сездђн, бирмђдегез;
Инде эзлђп китђм, табармын,
Кљчле кулым белђн мђћгелекнећ
Тимер ишеклђрен ватармын.
Ватармын да илгђ яшрен булган
Барлык серне чишђр, ачармын".
Шуннан соћ ул яшрен урын сайлап,
Кабер казып ќиргђ књмелгђн;
Мескен егет, кайтам диеп киткђн,
Кайтмас ќирдђн — упкын тљбеннђн...
Мин ђле дђ аныћ кабрен эзлим,
Урманнардан, яшрен ќирлђрдђн,
Мин тавышын ишетђм, џђр кљн ишетђм
Таћ алдында искђн ќиллђрдђн.
Ул килђчђк.
Мин дђ кабрен табып,
Гљлне њпкђн кебек њбђрмен,
Зђћгђр књзлђремнђн аямыйча,
Кайнар яшьлђремне тњгђрмен.
Зђћгђр књзле егет кабрећ њбђр,
Яшьлђр тњгђр кабрећ љстенђ!
Гљллђр сибђр џђр кљн таћ алдында,
Ќырлар ќырлар синећ исмећђ.
Син эзлђгђн яшрен, зур серлђрне
Мин дђ эзлим, егет, —
Тыныч бул!
Син књзлђгђн тљпсез упкыннарны
Мин дђ књзлим, егет, —
Тыныч бул!


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.