Тынлык... Шундый авыр тынлык...
Гњрлђр љелеп ята тирђмдђ;
Њлђннђре сары; кояш књрми,
Кара гљллђр њскђн чирђмдђ
Тик утырам.
Кайгы шђлен ябынып, ђй, кем,
Нигђ џђр кљн килђсећ?
Килђсећ дђ
Тљпсез књзлђрећне
Еракларга табан тегђсећ.
Ни кљтђсећ аннан?
Син ќавапсыз?
Сары гљллђр синећ кулыћда,
Њлем йоклап ята юлында.
Мин гыйсъянчы менђ ућыћда
Карап торам.
Тынлык...
"Ђбђд*" њзенећ тирђн серен саклый:
Кемнђр килер аннан, билгесез;
Ђйе, аннан кемнђр килер, белмим.
Ђмма монда шундый авыр,
Шундый књћелсез...
Сњнгђн књзле минем тљнге дустым,
Ђйт син мића, ќырлый белђмсећ?
Ќырлыйсы иде, шашып ќырлыйсы иде,
Юкса нинди хђсрђт, књрђмсећ?
Ђйе, кара тљндђ, ерак зур урманда
Син ќырладыћ,
Ялгыз ќырладыћ,
Мин ишеттем;
Лђкин кайгылы иде,
Сагышлы иде синећ ќырларыћ.
Тукта! Мин дђ ќырлыйм:
"Бу тљн мђћге булмас;
Кояш чыгар, дљнья ямьлђнер,
Сары каберлеклђр яшеллђнер,
Кара гљллђр утка ђйлђнер;
Ђйлђнер дђ —
Килер бакчачылар,
Каберлђрне ватар, сњтђрлђр,
Гњрлђр љстен бизђп гљллђр белђн,
Илаџи бер бакча итђрлђр.
Шуннан —
Алар, кљчле бакчачылар,
Шундый-шундый бер кљй ќырларлар,
Бар њлеклђр чыгын каберлђрдђн,
Таћга калып кљйне тыћларлар".
Син дђ, дустым, ќырла, лђкин хђят ќырын!
Син ул ќырны ќырлый белђмсећ?
Яки бер кљл шундый матур итеп!
Я, кљл инде!
Кљлђмсећ?

II

Бакчачылар!
Нигђ соћладыгыз?
Юлыгызны ќеннђр кистеме?
Яки љстегездђн ќђџђннђмнђн
Чыккан сђмум ќиле истеме?
Истеме?..
Бик књп инде, бик књп юлаучылар
Бу ќирлђргђ килеп киттелђр;
Алар:
"Аннан, безнећ арттан
Бакчачылар килђ!" —
Диеп хђбђр иттелђр.
Бакчачылар!
Нигђ соћладыгыз?
Юлыгызны ќеннђр кистеме?
Яки љстегездђн ком бураны,
Кљчле сђмум ќиле истеме?
Истеме?..
Айлар, еллар њтђ. џаман ђле
Гњрлђр уелып ята тирђмдђ;
Њлђннђре сары; кояш књрми,
Кара гљллђр њскђн чирђмдђ
Мин утырам.

*Ђбђд — мђћгелек (Џ.Такташ аћлатмасы).


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.