Кем ул анда, кара шђлен ябынган да,
Гљлдђн њреп муенсалар тагынган да,
Књбђлђктђй, гљлдђн гљлгђ књчеп йљри
Шаулап торган кырыйсыз кић
карурманда?
— Ђминђм! — Ул туктый, тагын атлый,
Бљгелеп-бљгелеп гљллђр љзђ ул,
Тирђ-ягы гаднђн гљл дићгезе —
Шул дићгездђ уйный, йљзђ ул.
Кемгђ љздећ, сећлем, ул гљллђрне?

I

Син уйныйсыћ, ђ мин шундый ардым;
Љзелеп-љзелеп тыным алам да
Карыйм сића: син бер хђят*  њзећ
Уйнап йљргђн илдђ, яланда.
Толымнарыћ белђн ќиллђр уйный,
Ућга-сулга ташлый туздырып;
Алар бђхетлелђр...
Соћ мин, соћ мин нигђ
Тљннђр буе шунда утырып,
Кул сузарга куркам?!
* Хђят — тереклек.

II

Тарат, сећлем, озын чђчлђрећне!
Алар тузылып тљшсен алдыћа,
Шулай килешђ сића. Су кызыдай
Кил дђ хђзер минем алдыма,
Тљпсез књзлђрећне айга тегђп
Утыр; књлдђ шђњлђћ уйнасын,
Узган-барган кешелђр туктап карап,
"Су кызы" дип сине уйласын!
Аџ, Ђминђм! Булмадыћ ник бер су кызы,
Иркенлектђ уйнап йљрњче?
Ник булмадым мин бер урман углы,
Синећ дустыћ — яшь бер кљтњче?
Кыймас иде безгђ мђкер књзлђр
Болай шљбџђ белђн карарга.

III

џейне ќан сљйгђне Матильданыћ*  
џаман шулай чђчен тараткан;
Син белмисећ, аџ, ул Матильданы
Ничек љзелеп сљйгђн, яраткан!
Њлгђн чакта џейне, Матильдасы
Тљпсез књзе белђн џаман да
Карап торган, њлгђч яшрен генђ
Чыгып киткђн шунда яланга.
Бик књп еллар њткђн, шул яланда
Ялгыз гына гомер уздырган,
Љзелеп сагынганда џенрихын ул,
Толымнарын џаман туздырган...

IV

Син уйныйсыћ?! Ђ мин шундый ардым;
Љзелеп-љзелеп тыным алам да
Карыйм сића: син бер хђят њзећ
Уйнап йљргђн илдђ, яланда...
"Яшь шагыйрьне сљйгђн Матильдадай,
Мин дђ чђчлђремне таратам;
Кил, син ардыћ, дустым!
Мин бит сине
Љзелеп-љзелеп сљям, яратам!" —
Ник димисећ шулай?
Сорасам да:
"Син бит абыем минем!" — диярсећ,
Ике кулыћ белђн йљзећ каплап,
Башыћ тњбђн табан иярсећ.
Толымнарыћ белђн ќиллђр уйный,
Ућга-сулга ташлый туздырып;
Алар бђхет лелђр...

V

Нигђ?.. Нигђ синећ шаян књзлђр
Књзлђремђ болай багалар?
Нинди кљчлђр, сљйлђ, нинди кљчлђр
Керфек очларыћнан агалар?!
Кайчак књзлђрећнђн кљчлђр алып,
Биеклеккђ табан ашам мин,
Ђ кайчакта башым тњбђн иям,
Ђй, Ђминђм, синнђн качам мин.
Син кем, белмим, синећ шаян књзлђр
Нигђ, белмим, болай багалар;
Нинди кљчлђр, сљйлђ, ђй, аппагым,
Керфек очларыћнан агалар?!
Син ал инде, ал ул књзлђрећне,
Алар шундый, шундый караћгы...
Њле тынлык анда, саф мђхђббђт
Исереп йоклый ђле...
* Матильда — џейненыћ сљйгђн кызы (џ. Такташ искђрмђсе).

VI

Таћ алды...
Син кер инде! Тиздђн кояш чыгар,
Кер, Ђминђм, йокыћ калмасын!!
Мин дђ шунда, дустым, ялгыз калып,
Мактый-мактый ак таћ алласын,
Соћ мђртђбђ алып сорнаемныћ
Љзгђлђнгђн сихри кылларын,
Таћныћ салкын, йомшак ќиллђренђ
Књзлђрећне мактап ќырларым.
Алар акрын гына тђкрар итђр,
Илдђн илгђ књчеп ќырларлар.
Таћда су алганда яшь киленнђр,
Туктап, таћ ќиллђрен тыћларлар.
Син кер инде, тиздђн кояш чыгар;
Ђнђ томан басты болынны;
Уйганырлар инде кош-кортлар да;
Бир, акыллым, сећлем, кулыћны!

VII

Књл янында утырып ќырлар язам,
Ђй, таћ ќиле, тукта, исмђче!
Йоклап яткан таллар, тирђклђрнећ
Яфракларын уйнап ишмђче!
Ниндидер ят љннђр књкрђгемдђ
Ишетелђ дђ тагын тын кала;
Эзлим ул љннђрне, тапмыйм... Кинђт
Тагын бђгърем таша, ут ала...
Туктагыз! Мин ќырлыйм:
 — Шул урманда
Њскђн фђрештђдђй кыз бала,
Ќирдђ тњгел, књктђ, гарештђ дђ
Булмаган бер генђ тић аћа.
Урман биргђн аћа матурлыгын,
Књллђр саф суларын сипкђннђр,
Гљллђр, йоклаганда, яшрен генђ
Иелеп-иелеп аны њпкђннђр;
Таћ ќиллђре аныћ, исђ-исђ,
Озын чђчкђйлђрен тараган;
Тљн ае, тљннђрдђ йокламыйча,
Ана булып књктђн караган.
Карурманныћ барлык матурлыгы,
Бар серлђре анда ќыелган,
Зифа буе булган ак мђрмђрдђн,
Књзе сихри нурдан коелган.
Кљннђр њткђн шулай,
Ул зур њскђн;
Менђ беркљн матур ак таћда
Кара шђлен ябынып чыгып киткђн —
Йљрер љчен кара урманда.
Очраткан ул шунда, књл янында,
Абынып-йоклап яткан берђњне;
Уяткан ул аны —
Ул бер юлчы булган.

VIII

Ђй таћ кызы! Сића талган юлчыћ
Таћда искђн йомшак ќил белђн
Сђламнђр ќибђрђ. Иртђ белђн
Син килерсећ шунда, бик белђм,
Тик мин булмам.
Сећлем, ђй Ђминђм!
Соћгы ядкарь итеп књл янына
Гљллђр љзеп куям бер књлђм. —
Аны сљйгђн гљл-чђчђклђр! Ул килгђндђ,
Тђгъзим итеп башыгыз иярсез!
"Сине љзелеп сљйгђн юлчы абыећ
Еракларга китте" диярсез.

IX

Тирђн сахра минем барыр юллар,
Књчђ алмаслык ерак, караћгы...
Белђм, анда мине кара кљннђр,
Ул килер дип, анда караулый;
Белђм, мине кљткђн кайгы-хђсрђт
Тау-тау булып анда љелгђн;
Белђм, шул тауларныћ асларында
Мин эзлђгђн ќђњџђр књмелгђн.


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.