I

Йокы бирми џаман... џаман...
Тљн буенча ишек кага, кем ул килгђн?
Нигђ шулай, тыныч бирми, газаплыйлар,
Ни кирђк хаиннђргђ инде миннђн?
Барып ачам, берђњ керђ. Кулын сузган.
Матур бер сын, кђфенле џђм озын, тузган
Чђче, каплап зифа буен, књкрђклђрен,
Кочаклап биллђреннђн, тезен узган.
Мин ашыгып барам да: "Син кем?!" — дим.
Ул кинђт йљзен каплый,
Сљрлегеп ђкрен генђ читкђ атлый,
Башын тотып ике кулы белђн, кинђт
Тиз-тиз генђ минем яннан китђ башлый.
— Буй кыз! Тукта, китмђ! Аџ! Син нигђ
Капладыћ да йљзлђрећне, књзлђрећне,
Ќиргђ тегеп уйга талдыћ? Ђллђ сине
Рђнќетте минем ачы сњзлђремме?
Мин уйлаучан, шулай бик књп тљннђр буе
Газаплый мине, буй кыз, тђмуг уе;
Ђ шунда њч иткђндђй чњмеч кагып,
Љй алдымнан ќырлап њтђ шайтан туе;
Уйларымны бњлдерђлђр. Мин сине дђ
Шул арныћ берсе диеп белгђн идем;
Ђмма синдђ кайгы књрђм: син елыйсыћ?
Ђйт, гафиф кыз! Нигђ мића килгђн идећ?
Кайгыћ булса, књз яшьлђрем белђн юып,
Югалтырга тырышырмын књкрђгећнђн.
Чђчлђрећнђн сљя-сљя юатырмын,
Ач йљзећне, зифа буй кыз! Качма миннђн! —
Дим дђ мин тезлђнђм. Ул тиз-тиз генђ
Килеп минем кулларымнан кысып ала:
— Абыем! — ди, — синећ зђћгђр књзлђрећдђ
Ђле џаман шул шђфкать уты яна?
"Књзећ ач!" — ди мића, ђмеранђ:
— Тђрђзђћнђн књрђсећме, еракта ђнђ
Ачлык патша,
Ќансыз ирлђр;
Минем дђ, — ди, —
Ќанымны ул тартып алды хаинанђ;
Таныймсыћ, — ди, — мине менђ?
Кинђт
Йљзеннђн ак пђрдђсен ертып ала...
— Фђйрњзђм?!
Ул, кулын жђеп књкрђгемђ,
Шыр сљяктђн њле гђњдђ, сынын сала.
Књкрђгемђ кысам аныћ гђњдђсен...
Сљяклђре кулларымнан коелып китђ.
Фђйрњзђм!.. Фђйрњзђм!..
Ул ераклардан... Ђллђ кайдан:
"Мин њлдем бит, мин њлдем..."
Дип тђкрар итђ.

II

Мин бишектђ уяу ятам. Ђнкђм минем
Ашыгып-ашыгып кљйли мића бђллњ кљен;
Ђнђ анда, тђсбих тартып, карт ђбилђр
Сырып алган ђткђемнећ тирђ-юнен.
Йоклый ќаным — ђткђм...
Мин дђ књзем йомам;
Еламыйм, дим, тынычсызлап, тынган булам,
Лђкин џаман йоклый алмыйм.
Гњя минем Баш астымда йоклап ята кара елан.
Сикереп торам: ђнђ анда ђткђемђ
Карт ђбилђр ап-ак бњздђн књлмђк тегђ;
Ђткђемнећ йљзен ачып, тагын ябып,
Тагын ачып нидер эшли ђнкђем дђ.
Менђ мулла,тагын кемнђрдер керђлђр;
Карт ђбилђр ал арга юл бирђлђр;
Догалыклар укый-укый ђллђ кемнђр
Ђткђемђ ап-ак књлмђк кидерђлђр.
Кидерђлђр,
Ќљйлилђр.
Шуннан —
Нђрсђ ишетђм?
Ђткђй, ђткђй, сине, њлгђн, дилђр...

III

Тљн ќиллђре, ерак илдђ йоклап яткан
Фђйрњзђмнећ чђчлђреннђн сљегез дђ,
Абыећ бњген љзелеп елый диегез дђ...

IV    

Кулларымны болгый-болгый бњлмђм буйлап
Ашыгып-ашыгып йљрим; белмим, нидер уйлап:
Ачлык патша сизгђн минем уйларымны,
Ђнђ килгђн, тђрђзђмне карый туктап.
Кем ул аныћ књкрђгендђ? Бер яшь бала.
Ул яшь бала тђрђзђдђн књзен сала:
— Абыем! — ди, — мине коткар,
мин њлђм, — ди; Њзе суза ике кулын мића таба.
— Ачлык патша! Хаин патша! Ник урладыћ
Минем сљйгђн энемне син?..
Ул югала...
Ташланам мин тђрђзђгђ. Тђрђзђ уала,
Хыялда коточкыч бер шђњлђ кала...

V    

Ђнђ тагын... Тагын ишек ачылып,
Берђњ... Икђњ књлђгђлђр керђ качынып.
Керђлђр дђ алар мине сырып ала,
Берсе килеп ићнђремђ кулын сала.
Сала да,
Канлы яшен сљртђ-сљртђ:
— Оныттыћ, — ди, — безне син!
Ђй, бала... бала...

VI    

Бирегез ат мића! Кем, ђй?! Мин атланыйм!
Могќиз кљчлђр бармы? Бирегез, канатланыйм!
Ташлап фђхеш, сатлык илен, канга баткан,
Каберлеккђ ђйлђнгђн њз илемђ барыйм.

VII

Уйганам мин, кинђт таћ алдында
Сљяклђрдђн сарай тора књз алдымда.
Сарае зур, нђкышлђнгђн, энќелђнгђн;
Кискен нурлар сибелеп тора энќелђрдђн.
Кемнђр монда? Берђњ дарга менеп баскан,
Ќепкђ тезеп, књкрђгенђ књзлђр аскан.
Кем ул? — Кара кљч?
Авыру-чирлђр тыћлап ята тирђ-яктан.
Чњ!.. Ђмер бирђ —
Ђ сарайныћ тыш ягында бертуктаусыз
Ђллђ кемнђр ђрле-бирле йљренђлђр;
Йљренђлђр... Туктыйлар да илерђлђр,
Шуннан ап-ак кђфеннђргђ тљренђлђр...
Кемнђр алар?

VIII

— Тукта? Кем син? Синећ кулда кискен хђнќђр?
— Ташла!
— Бу ни бу?
— Ата... Ата...
— Син ни эшлђдећ, син ни эшлђдећ?
— Тик торасыћ?
— Бу кем, бу кем канга батып ќирдђ ята?!


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.