Уйный-уйный таћ алдында ђкрен генђ,
Ќиллђр килеп тђрђзђмне кагалар да:
"Син уйлыйсыћ, шашкан кеше?"
Дилђр дђ, алар
Тагын бик тиз югалалар далаларга.

Таянып мин ак ефђктђн мендђремђ,
Карап ятам бакчамдагы гљллђремђ.
Алар шићгђн; селкенђлђр арлы-бирле,
Тњзђ алмыйча кљзнећ ачы ќиллђренђ.
Уйный-уйный таћ алдында ђкрен генђ,
Ќиллђр килеп тђрђзђмне кагалар да
"Син уйлыйсыћ, шашкан кеше?" Д
илђр дђ, алар
Тагын бик тиз югалалар далаларга.

Тљн сакчысы — тулган ай да батты књптђн,
Таћ пђрдђсе књтђрелде књк читеннђн.
Ялгызым ашыгып-ашыгып нидер уйлыйм,
Табалмыйм; нидер эзлим кара тљннђн,
Гњя књћелем кђгъбђсеннђн мђгъбњдђмне
Йоклаганда пђрилђрдђн алдырганмын,
Гњя бђхетем кошын артта, томаннарда
Берьялгызын онытып мин калдырганмын.

Тукта! Кем ул минем янда тузылып яткан!
Елан кебек толымнары сузылып яткан,
Нинди ят кыз оялмыйча књкрђгемђ
Зђмџђрирдђй суык, салкын кулын аткан?
Кем ул?.. Аџ! Мин шашам...
Ул... Ул бер тљн кызы;
Исме аныћ Галия, ул бер ќен кызы,
Ничек кергђн дђ ул минем ятагыма,
Ничек мин соћ тићсез башым оялмыйча
Игђнмен бер пђри кызы аягына?..

Ќиллђр килеп тђрђзђмне кагалар да:
"Ник хыянђт иттећ, — дилђр, — син аћарга?"
Ыжгырышып алар, берсен-берсе куып,
Тагын бик тиз югалалар далаларга.
Таћ сызылгач ќиллђр белђн бер књлђгђ,
Тљренеп ал гљллђргђ ул килђ дђ
Књргђзеп ак мђрмђрдђй кулы белђн
Тыныч кына йоклап яткан Галиягђ:
— Оныттыћ! — ди.
Њзе ќилђс ќиллђр белђн
Ќитез генђ ќилфердђтеп канатларын,
Очып китђ:
— Мин идем бит, мин идем, — дип, —
Кайчандыр, егет, синећ яратканыћ.
Хђтерлимсећ, бђхтећ эзлђп барган чакта
Мђхђббђт сахрасыннан њткђн идећ;
Сахраныћ сакчысы мин — Фђйрњзђне,
Антлар биреп, ућ битеннђн њпкђн идећ,
Њпкђн идећ...
Хђтерлимсећ, сљйгђн идећ?!
Кайтырмын, дип киткђн идећ,
А... Киткђн идећ..."
Китте дђ тагы кире килмђде ул;
Тђрђзђмнђн кулым суздым,
Бирмђде кул.
Фђйрњзђм!
Мин адаштым, таба алмыйм юл...
Њткђннђр... Њткђннђргђ књмелгђн ул...
Ефђк њргђн чђчлђремне туздырам да
Шашып тљннђр буе йљрим мин урамда.

— Очраганнар! Ђйтегезче, сљйлђгезче,
Кайда ул ќир, гљл тњгелгђн серле сахра?..


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.