Пђри кызы! Ник чыктыћ да юлларыма,
Утлы кызыл гљллђр тотып кулларыћа,
Гљллђрећне ыргытып бер елмайдыћ да
Ник яшрендећ тљренеп таћ нурларына?
Мин бара идем ялгыз гына урман буйлап,
Ат љстендђ тирђн серле уйлар уйлап,
Тиргђ баткан туры атымныћ ефђк ялын
Туздырып, тагын њреп, уйнап-уйнап.
Пђри кызы! Ник чыктыћ да юлларыма,
Тђмуг гљлен тотып нечкђ кулларыћа?
Књз аттыћ да књзлђремђ, ник ыргыттыћ
Уйнап-уйнап мине тђмуг утларына?
Шђњкђт белђн таћ нурлары арасыннан,
Бђхет эзлђп, илдђн илгђ барган чакта,
Таћ кызы, Гљл, ник чыктыћ да юлларыма,
Бђхет гљлен тотып нечкђ кулларыћа,
Маћгаемнан њбеп мине, ник югалдыћ,
Тагын кире тљренеп таћ нурларына?
Хђнќђремне кулыма алып ђкрен генђ,
Таћ алдында кара урманнан яшрен генђ
Яу љстенђ барган чакта кинђт кенђ,
Таћ кызы, Гљл, ник чыктыћ да юлларыма,
Кискен хђнќђр тотып нечкђ кулларыћа,
Чђнчеп бђгърем уртасына хђнќђрећне,
Ник югалдыћ тљренеп таћ нурларына?
Таћ да атты. Ай да батты. Мин кузгалмыйм
Таћ сахирђсен ат љстендђ туктап кљтђм,
Тагын килер, сљяр диеп — алыр диеп
Хђнќђрен ул канга баткан књкрђгемнђн...


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.