Таш тауларны эретердђй шђфкать нуры
Балкый тљпсез књзлђренећ карашында,
Фђрештђ ул; сљйгђн љчен адђм халкын
Ята шунда дњрт диварныћ арасында.
Кара болыт чђчкђйлђре тђнен япкан;
Озаеп, дулкынланып ќиргђ яткан;
Ак тђннђре зифа аныћ; зур књзлђре
Тегелеп бер ноктага уйга баткан.
Тулган айныћ ак нурлары, бары бергђ
Ќыелып, тљшкђн шђњлђсе ак йљзлђренђ.
Тђрђзђсе ачык аныћ; књк дљньясы
Онытылып карый серле књзлђренђ.
Ул да шулай кайчандыр бер књк кызы иде,
Янып торган књкнећ шђфкать йолдызы иде,
Тњзђ алмагач ќир љстендђ аккан канга,
Килеп књкнећ патшасына башын иде;
Иде дђ ул сорады књк алласыннан:
"Бетсен, — диеп, — ќирдђ коллык, књз яшь џђм кан!"
Нђрсђ диде аћар каршы књк алласы? —
"Хаинђ син! Синећ урыныћ — суык зиндан!"
Ђйе, ул бер сљрелгђн; шунда књптђн инде
Онытылган. Сљрелеп ул књктђн ићде
Газапланыр љчен ќиргђ, тар зинданга,
Њтђ еллар... Хђятыннан бизгђн ићде...
Чњ, Газраил канатларын селкеп алды,
Таратты бар болытларны офыкларга;
Кић књк йљзе шыр ялангач булып калды;
Мђџабђт ул килеп басты биек «дар»га,
Канатыныћ очларыннан каннар тама;
Канга баткан зур књзлђре уттай яна.
"Ђќђл ќитте бу кызга!" дип, Тђћре хљкмен
Укыды ул галибанђ бар дљньяга.
Барып зиндан ишеклђрен ачып керде,
Нђрсђ књрде?! — Зђџре бетте йљзлђрендђ,
Ић беренче канатлары хђлсез калып,
Рђхим-шђфкать ишетелде сњзлђрендђ.
Ић беренче таш йљрђге каннар сыгып,
Књз яшьлђрдђн битлђрендђ књренде юл;
Онытты да Тђћре хљкмен, белештерми,
Књк кызыныћ аягына ташланды ул.
Ташланды, ах! Мискинђнећ ак йљзлђре
Агарды; куркудан йомылды књзлђре.
Књп тђ њтми Газраилнећ колагына
Ишетелде књк кызыныћ шул сњзлђре:
"Килмђ якын зђџђрлђнеп љслђремђ!
Ерткычлык чыккан синећ йљзлђрећђ!
Кай ќирлђрдђн кан агызып килдећ, ђйтче,
Нинди шомлы сер сљйлђргђ минем янга?
Канатларыћ канлы синећ, килмђ!
Куркам; Кан йљгергђн агу,
зђџђр књзлђрећђ.
Кем син њзећ?
Юл кисњче?
Иблис мђллђ?
Буялган, ђйт, канатларыћ нинди канга?" —
Адђм каны тама канат очларымнан;
Ќан алучы фђрештђ мин! — Кинђт нђрсђ?
Шђфкать кызы, бер селкенеп, шул минутта ук
Керфеклђрен йомды, мђћге књтђрмђскђ...
Ак тђннђре кара ташка ђверелделђр
Газраилнећ каты тимер кулларында.
"Ант бозучы бљек хаин Газраил!" дип,
Уттан сњзлђр язылды књк юлларында.
Чњ, Газраил ачу белђн сикереп торып,
Зур кылычын кара ќиргђ ташлады ул;
Ташлады да канлы кулын књккђ сузып,
Дђџшђт, ачу белђн сљйли башлады ул;
"Оќмахларыћ минем љчен булсын харам;
Кайтмыйм, явыз, хаин Алла, књклђрећђ!
Њкенђмен моћа кадђр акланып,
књп Хаксызга адђм каны тњккђнемђ!
Кимсенђмен, басмыйм аяк моннан ары
Мђлганђтлђр тулган фахирле гаршећђ!
Куйма юкка хур кызларыћ, ќђннђтлђрећ,
Зур сђнгатећ белђн нђкышлђп, каршыма!
Мин белђмен, бар књклђрећ, гаршећ синећ
Энќелђнгђн ќирдђге књз яшь, кан белђн!
Хђзер белдем, бар фђрманыћ, хљкмећ синећ
Тулган алдау, канлы њлем, ялган белђн!
Моћа кадђр алданып књп каннар тњктем;
Шуныћ љчен, белдем, урным књклђр иттећ,
Бер минутлык шђфкатемђ тњзђ алмадыћ;
Бар биргђнећ тартып алдыћ да кимсеттећ.
Китђм хђзер канлы њлем кырларына!
Сљйлим хаклык мазлум адђм улларына!
Биреп канлы Кызыл байрак кулларына,
Ачам сугыш, салам киртђ юлларыћа!


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.