(1914 елгы Европа сугышына каршы)

 

Тау љстендђ утырган ул, уйга баткан;
Канатлары талган килеш ќиргђ яткан;
Маћгаенда — нурлы йолдыз; књзлђренећ
Шђњлђсеннђн офыкларда таћнар аткан.
Таћнар аткан, књренеп тора ерак иллђр;
Яшрен генђ аћа килеп сљйли ќиллђр:
Фђрештђкђй, кач бу илдђн! Монда вђхшђт,
Монда њлем, монда патша — газраиллђр!

Ул фђрештђ моннан бик књп еллар элек
Бу йолдызга књктђн очып килгђн иде.
Тљзер љчен мђћге рђхђт — бђхет багын,
Кызыл гљллђр чђчеп, сулар сипкђн иде.
Сипкђн иде...
Ќырлый-ќырлый мђхђббђт џђм књк кљйлђрен,
Ќир йолдызын тљзеп, ќђннђт иткђн иде;
Бизђр љчен ќђннђтен ул, гљллђр љчен,
Тагын очып кире књккђ киткђн иде,
Киткђн иде...
Књчеп тиз-тиз бер йолдыздан бер йолдызга,
Бик књп еллар матур гљллђр ќыеп йљрде...
Кайтса кире ќир љстенђ: нинди дђџшђт!
Сљяклђрдђн — таулар, каннан књллђр књрде.
Котырган ил, болгый-болгый кулларында
Ялтырата сљћгелђрен, юлларында
Њлгђн ирлђр љелеп кала, аунап шунда;
Ќђџђннђмдђй утлар уйный ућда-сулда.
Хђят иле, матур йолдыз, янып сњнгђн;
Тапталып гљл баглары кљлгђ дњнгђн;
Матур кырлар, бђхет-ќђннђт урманнары
"Гакылсызлар" йорты булып ђверелгђн.
"Кемнђр алар, ќђннђтемђ кемнђр килгђн?
Нинди явыз ерткыч ќаннар?
Кайсы илдђн?"
Ќавап бирми берђњ дђ... Тик њкереп-њкереп

 

Туплар оча фђрештђнећ баш љстеннђн.
Тау љстендђ утырган да уйга баткан;
Канатлары талган килеш ќиргђ яткан;
Маћгаенда — нурлы йолдыз; књзлђренећ
Шђњлђсеннђн офыкларда таћнар аткан.
Таћнар аткан, књренеп тора ерак иллђр,
Яшрен генђ аћа килеп сљйли ќиллђр:
Фђрештђкђй, кач бу илдђн! Монда вђхшђт!
Монда њлем! Монда патша — газраиллђр...

 


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.