Содержание материала

Шул ук урын, шул ук янар таулар. Кабил зур кара таш љстенђ утырган. Ђкълимђ аныћ янында. Ул башын тњбђн иеп утыра. Кояш чыгар вакытлар.

Пауза.

Ђкълимђ

Ярты тљн булган чагында
Ђллђ нинди сер белђн
Уйганам, син юк янымда...
Юк янымда, тљн белђн
Ялгызым...
Ник мине син џђрвакытта
Тљндђ ялгыз калдырып,
Берњзећ шунда килђсећ
Дђ иягећ талдырып
Уйлыйсыћ тљннђр буенча.
Ђйт, сљеклем!
Ђллђ бармы
Алда бер-бер куркыныч?!

Кабил
(шомлы)

Бул тыныч!

Ђкълимђ
(торып)

Ђллђ инде син мине
Сљймисећме?

(Бик тиз.)

Юк, сљясећ,соћ нигђ
Син сљйлђмисећ? —
Ђллђ књћлећ мђћгегђ
Тућдымы?

(Тезлђнђ.)

Кабил!

Мин синећ алдыћда тезлђнгђн кљйгђ
Сњз кљтђм.

Пауза.

Син сљйлђмисећ?

Кабил
(Ђкълимђне кочаклап)

Тљнге салкын зђмџђрирдђн
Тућды књћлем, алтыным!
Мин тућам... юк књкрђгемдђ
Бер янар ут — ялкыным...
Талды рух, сынды канатлар,
Мин бетђм...
Як рухыма, ђй фђрештђм,
Син тереклек ялкынын.

Ђкълимђ
(тиз-тиз)

Ник синећ таушыћ карылган?
Ник иягећ калтырый?
Књзлђрећ, аџ, књзлђрећдђ
Нинди утлар ялтырый?!
Ђллђ ни бер куркыныч сер
Сљйлђгђн тљсле алар —
Тљртелеп яшрен карыйлар да
Йљрђккђ, нђкъ янар утлар
Йљрђкне яндыралар...
Ђйт, сљеклем, нђрсђ бар?!

Кабил
(зарланып)

Ђкълимђм!
Мин йоклый алмыйм,
Тљн йокымнан уйганам, —
Уйганам да, нђкъ юлђр-шашкан кеше,
Кан елыйм, беркем дђ белми, —
Мин тђмугларда янам!!
Куркыныч, џђр як караћгы,
Ниндидер љннђр килђ
Дђ, улап, тљннђр буенча
Як-ягымда иште лђ...
Гњя мића бар лђгыйнь кљчлђр
Ерактан кулларын
Љстемђ тљртеп сузалар да
Укыйлар кычкырып:
Язмышымныћ мђлганђтле,
Куркынычлы юлларын...
р, Шунда чорнап дњрт ягым,
Газраиллар кулларымнан
Ђллђ кайда тарталар... (Саташып.)
Тарталар...
Коткар, сљеклем! Зур тђмугларга алар.
(Ђкълимђнећ књкрђгенђ сыена.)

Ђкълимђ
(Кабилне књкрђгенђ кысып)

Син шашасыћ!
Ах! Син шашасыћ!

Кабил

Нђрсђ? Мин шашам?!
(Уйлый.)

Ђкълимђм, шаштыра мине уй, кайгылар
Мин тилергђн юлбарыстай
Алда ит, каннар књрђм.
Канга манчылган кђфеннђрдђ
Њлек ќаннар књрђм.
Ул њлек ќаннар књмђклђп
Ниндидер кљй кљйлилђр.
Кул сузалар да мића:
"Кил, без синећ дустыћ", — дилђр;
Њзлђре бер канлы гђњдђне
Кочаклап, еглашып,
Зур адымнар белђн атлап
Ђллђ кая илтђлђр...
Мин барам ул гђњдђ артыннан —
Елап. Туктыйм кинђт —
Ишелеп-ишелеп, бер коточкыч
Аждаџа књктђн ићђ
Дђ, мине ул чорнап алып,
Ќил белђн тиз-тиз генђ,
Ташлый илтеп зур, котырган,
Кљчле дићгез љстенђ...
Ђкълимђ, Ђкълимђ!
Ник газаплыйлар болай
Књклђр мине гомрем буе?

Ђкълимђ

Књз нурым, тњз!
Монда бар бер
Тђћренећ яшрен уе?!
(Кулларын књккђ књтђреп.)
Ђй, минем бђгърем — Кабилемнећ
Рђхимле алласы!
Ђйт, бу эшлђр нинди бер
Яшрен серећнећ шђњлђсе?

Кабил
(ачынып)

Ул ќавапсыз? Тик тора?
Мећ нђлђт!!

Ђкълимђ

Тукта, аџ! Безне газапламас
Болай ул та ђбђд.
Кљн килер — бу кайгы-хђсрђтлђр,
Газапларны алыр,
Ярлыкар, безгђ тагын
Шђфкать књзен, хљкемен салыр...

Кабил

Њтте еллар... Мин сабыр иттем,
Тњзеп тордым џаман;
Књз тегђп, шђфкать кљтеп,
Књккђ, гарешлђргђ табан.
Тик минем кљткђн бђхет,
Шатлык, љметлђр алдады,
Мђрхђмђтсез тђћрегђ
џичбер телђгем бармады,
Љстебездђн мђћгелек каргыш
Газабын алмады.
(Ђкрен.)

Инде књклђргђ минем џич
Бер телђгем калмады...

Пауза.

Мђћге сљргендђ... газапта...
Нинди язмыш?!

Ђкълимђ

Яћадан —
Кил, сљеклем,тезлђнеп
Шђфкать сорыйк без алладан —
Ул кичђр!

Кабил

Алладан?!
Мин бњген тљнлђ, адашкач,
Кулларым сузган идем,
Соћгы кат ярдђм сорап, књп
Тезлђнеп торган идем.
Тик минем соћгы телђклђрне
Кирегђ кактылар,
Газраиллђр љстемђ
Књктђн нђлђтлђр аттылар.
Ишетђсећме?!
Кактылар,
Каргыш, нђлђтлђр аттылар!
Шунда белдем: ќирдђ мин бер
Ялгызым калганлыгым,
Бар гыйбадђт, сђќдђлђремнећ
Бикяр, ялганлыгын...
Ул рђхимсез!

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.