Шул ук урын, пђрдђ кљчле књк књкрђњлђр эчендђ ачыла. Адђм балалары тезлђнеп кулларын књккђ књтђргђннђр. Арада яшь балалар да бар.

Тавыш

Зур тђмугларымны яктым,
Мин бњген тљннђн алып
Яндырам шунда Кабилне,
Мђћге утларга салып...

Хор.

Адђм балалары

Кул сузып, књзлђрне тектек,
Ђй илаџи, алдыћа,
Алма њч, кызган Кабилне —
Њч алу кимлек сића.

Адђм

Чал сакалым берлђ тезлђндем,
Илаџым, књр менђ;
Сал књзећне хђсрђтемђ,
Бер генђ, тик бер генђ!
Бер минутлык сића кылган
Гљнаџым, гаебем љчен
Ташладыћ тау-тау газаплар
Мин колыћныћ љстенђ!!
Књпме ялварсам да, тђћрем,
Хђсрђтемне алмадыћ.

Кызганып мискин колыћ,
Шђфкать књзећне салмадыћ!..
(Књк књкрђњ ђкренђя.)
Чал сакалым белђн тезлђндем,
Илаџым, књр менђ,
Какма читкђ, ялварам, тик
Бер телђгемне генђ!

Хор.

Адђм балалары
Алма њч, тђћре,
Кабилдђн —
Њч алу кимлек сића...

Хава

Ђй гљнаџымныћ шаџиты,
Кљч вђ кодрђт алласы!
Кайгылардан књрче
Канланды књземнећ алмасы.
Мин сљрелгђннђн алып
Кић ќђннђтећнђн дљньяга,
Књпме михнђт, канлы књз яшьлђр
Агыздым дљньяда...
Кодрђтећ берлђн мића
Бирдећ, илаџым, йљз бала,
Књр ђнђ, куллар сузып
Тезлђнгђн алар алдыћа!

Хор.

Адђм балалары

Алма њч, тђћре, Кабилдђн —
Њч алу кимлек сића...

Џабил

Ул адашкан тугры юлдан,
Дђргаџыћ табалмаган,
Мђћгелек сљрген Газазил
Ул колыћны алдаган...
Сал њзећ син тугры юлга,
Ярлыка гаебен, рђхим!
Кодрђтећ тићсез синећ џђм
Шђфкатећ чиксез вђ кић!

Хор.

Адђм балалары

Салма безне, тђћре, тагын
Син газапка, кайгыга,
Њтте гомребез болай да
Канлы хђсрђт, кайгыда...

Ђкълимђ

Књкрђгемдђ ут булып
Аккан кызыл каннар белђн,
Тљн бетеп, џђр тљндђ аткан
Якты ак таћнар белђн
Ант итђм, тђћрем, минем
Бар шатлыгым тик ул гына,
Ул гына бар тормышымны
Яктыртып, нурлап тора...
Син аны њзећ мића, тђћрем,
Бњлђк иткђн идећ,
Ник тагын тартып аласыћ
Якты бђхтемне минем?
Салма хђсрђткђ аны,
Тђћрем, сузам кул иркећђ!

Хор.

Адђм балалары

Алма њч, тђћре, Кабилдђн —
Њч алу кимлек сића...

Ике яшь бала

Књр, синећ ић кечкенђ џђм
Ић гљнаџсыз колларыћ
Суздылар кић кодрђтећђ
Ак мамыктай кулларын.
Без сорыйбыз тезлђнеп,
Тђћре, синећ дђргаџыћа,
Сал књзећне без гљнаџсыз
Колларыћныћ аџына...

Адђм балалары

Алма њч, тђћре,
Кабилдђн —
Њч алу кимлек сића...

Сђхнђнећтирђ-ягыннан ќырлап фђрештђлђр чыгалар. Алар ућ кулларын књккђ таба сузганнар.

Фђрештђлђр

Алма њч, тђћре, Кабилдђн —
Њч алу кимлек сића...
(Фђрештђлђр тезлђнђлђр.)
Сал књзећне, шђфкать ит,
Кодрђт ђлђмећне књтђр,
Ќир йљзеннђн мђћгелек
Хђсрђт, газапларны китђр!

Адђм балалары џђм фђрештђлђр

Алма њч, тђћре, Кабилдђн —
Њч алу кимлек сића...

Кинђт бик каты књк књкри. Адђм балалары арасында курку тавышлары ишетелђ. Алар берсе-берсенђ сырышалар. Фђрештђлђр сђќдђгђ китђлђр. Сђхнђ яктырып, сђхнђгђ Ќђбраил-Канун килеп керђ. Адђм балалары тезлђнђлђр.

Канун

Кылмагыз юкка гыйбадђтлђр
Аныћ љчен аллага —
Сђќдђ итте ул бњген
Тљндђ ходайдан башкага...
Юк аћар шђфкать ходайдан,
Ул ђбђдлек дошманы,
Яндырыр, мђћге кичермђс,
Зур тђмугларда аны!
Кил, Адђм!
Тђћре сића
Књндерде кодрђт фђрманы,
Ђкълимђне бир Џабилгђ!

Адђм балалары

Џабилгђ, Џабилгђ?..

Канун

Ђйе, Џабил алсын аны!..
Бергђ торсыннар алар,
Кушылып кыямђткђ кадђр,
Бергђ кылсыннар гыйбадђтлђр,
Шљкерлђр, сђќдђлђр...
Якты тђћре зур тђмугларын
Бњген тљннђн алып,
Яндырыр шунда Кабилне,
Мђћге утларга салып...

Џабил

Нђрсђ? Ђкълимђне мића? Тђћре!..

Канун

Бу — тђћренећ њзгђрмђс ђмре!

Ђкълимђ

Тђћре... Тђћре... Тђћре...

Џушсыз булып ќиргђ егыла. Канун сђхнђдђн югала. Пђрдђ кљчле књк књкрђњлђр астында ябыла.

Пђрдђ.

Бу књренеш белђн дњртенче књренеш арасында унике сђгать вакыт њтђ.


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.