Содержание материала

Таулар арасы. Янар таулар ут атып тора. Кљн бетеп кояш ићђр вакытлар. Тирђ-як тын. Сирђк-сирђк сандугач тавышлары. Тагы тынлык. Пђрдђ књтђрелгђндђ сђхнђдђ берђњ дђ юк. Серле музыка.
Бераздан сђхнђгђ ашыгып Кабил белђн Ђкълимђ керђ.

Кабил

Ђйдђ, бу каргалган илдђн
Без сђгадђткђ таба
Юл салыйк, очыйк икђњ
Иркен хђятлы дљньяга!
Кайда юк алла, канун
џђм эч пошу, хђсрђт, кљек,
Кайда без иркен яшђрбез,
Хљр, азат ќиллђр кебек...

Ђкълимђ
(Ђкълимђдђ кљчле хђрђкђтлђр. Ул Кабилдђн аерылып.)

Мин калам, моннан китђ алмыйм

Хљр йљрђгемне минем кыскан
Тимердђн алкалар,
Мин китђ алмыйм, мин љзђ алмыйм,
Утлы зынќырлар алар...

Кабил
(Ђкълимђне кочаклап)

Калма, юк. Ђйдђ минем белђн,
Икђњлђп без качыйк,
Теткђлђп бу шомлы сђдлђрне,
Сђгадђткђ ашыйк...
Књкрђгемдђ изге антым
Тљсле яшереп мин сине
Саклармын бар юлбарыслардан,
Тидертмђм. Ант итђм!..

(Тезлђнеп.)

Ђкълимђм! Калдырма син ялгыз мине.

Ђкълимђ
(уйлый, кинђт сискђнеп)

Куркыныч... Юк, юлларымда Сакчылар...
(Кулын књккђ књтђреп.)
џђм алла бар!..

Кабил

Хљр мђхђббђтнећ кљченнђн
Ќимрелер, љзелер алар!
Ђйдђ, без анда табарбыз
Кић, ходайсыз дљньялар,
џђм дђ аннан яудырырбыз
Мђћге лђгънђтлђр аћар!

Ђкълимђ
(тиз генђ)

Кайда барсак та аћардан
Без кача алмабыз, књрер
Дђ ќибђреп аждаџаларын,
Диюлђрен, барын,
Бђхтебезне утлы тљн,
Дњзђхкђ ул ђњрелдерер.
Ай, кояш, йолдызларын да
Мђћгелеккђ сњндерер.

Кабил
Сњнсђ йолдызлар, сђмави

Књзлђрећнђн нур алыр,
Таћ туар гљллђргђ тљренеп
Мђћгегђ тљннђр валыр...
Ђйдђ оч анда, канатлан
Сђхраларга, хур кызым.
(Ялынып.)
Ђкълимђм!
Ђйдђ, сљеклем!

Ђкълимђ

Кабилем, аџ!
Йолдызым!
Ђллђ нђрсђ сизенђ књћлем,
Ђллђ нилђр уйланам,
Кабилем!
Белсђћ иде, аџ!
Мин тђмугларда янам...
Бар табигать, бар агачлар,
Сандугачлар, лалђлђр —
Барсы да тђкрар итђлђр:
"Сез хаиннђр!" — ди алар...

Кабил

Бул тыныч, бђгърем, сљеклем!
Безгђ юк бер куркыныч...

Ђкрен генђ сђхнђдђн атлыйлар. Кинђт књк књкри. Ђкълимђ Кабилнећ књкрђгенђ яшеренђ. Сђхнђгђ Канун- Ќђбраил килеп керђ. Ул Ђкълимђ белђн Кабилне аерып ике урталарына баса. Ђкълимђ тезлђнђ.

Кабил
(чигенеп)

Канун?..
(Мђсхђрђ белђн.)
Ни кирђк миннђн сића?
Ђллђ тагын да алладан
Бер ђмер бармы минем љчен?

Канун
 (мђџабђт)

Ђйе, бар хак мђњладан!
Куй бу фикрећне, Кабил, син,
Тђњбђ ит, тезлђн аћар!

Кабил
(мђсхђрђ белђн)

Тезлђнергђ?!
Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!!
Юк, минем љчен
Ќирдђ башка алла бар...
Бар, хђзер кит!
Оч кире,
Кайт кљчле, залим тђћрећђ!
Ђйт аћар, буйсынмыймын
Мин ул залимнећ ђмренђ!
Тар бишектђн Ђкълимђмне
Шатлыгым дип асрадым,
Йокламый тљннђр буенча,
Књкрђгемдђ сер итеп;
Ант итђм, бар шомлы кљчлђр —
Дђн яшердем, сакладым...
Инде мин, син, син
Хаиннђн кул тидертмђм,
Кит! Югал!..
Юкса бел!

Кабил Канунга таба ташлана. Канун ачы кљлеп Кабилне Ђкълимђ яныннан кљчле рђвештђ этеп ќибђрђ. Кабил ќиргђ егыла. Канун сђхнђдђн Ђкълимђне тартып алып югала. Кабил ќиргђ капланып кала. Сђхнђгђ Идея- Газазил чыга. Ул Кабилгђ якын килђ.

Идея

Тор, Кабил! Тор, кимсенеп ятма,
Тњбђнлђндећ, ќитђр;
Аллаларга каршы лђгънђт,
Њч алу кылчын књтђр!
(Кылыч чыгарып ялтырата.)
Мин куылганда оќмахтан,
Мђлганђт камтын киеп,
џђм чыгып барганда оќмахтан,
Минлегемђ баш иеп,
Читтђ йоклап яткан оќмах
Сакчысыныћ хђнќђрен
Тартып алдым, хђсрђтемнећ
Ядкђре булсын диеп...
Ятма, тор! Ал!
Бу кылычны! Ал аны, кулыћа алып
 Ялтырат бер кычкырып, бар
Ќиргђ ут, ялкын салып!
Ул кылычныћ ялкыныннан
Књк янар, гљллђр шићђр,
Тетри-тетри бар кануннар
Синећ алда баш ияр.

(Кабилгђ нидер иелеп сљйли џђм, кылычын Кабилнећ алдына кадап, сђхнђдђн югала.)

Пауза.

Кабил ќирдђн башын књтђреп тирђ-якка карана.

Кабил

Кайда ул рух?
Ник югалды?
Канлы кылычын калдырып,
Књкрђгемдђ ђллђ нинди
Ялкын утлар яндырып...
Нинди сер ул сљйлђде?
Чњ! Нђрсђ ђйтте?
Аџ! Янам!..
Чђйни бђгъремне еланнар,
Љзгђлилђр, мин тђмам
Шаштым...
(Пауза. Тирђ-якка каранып Ђкълимђне эзли. Кинђт башын тотып бик каты.)
Ђльђман, аџ! Ђльђман!..
(Акылсызланып кычкыра.)

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.