Содержание материала

Гљн. Янар таулар туктаусыз ут атып торалар. Пђрдђ књк књкрђњлђр, утлы яшеннђр уртасында ачылып, бљтен дљньяны сызыл канга батырып, ќир љстенђ беренче мђртђбђ Газраил ићђ. Аныћ књзлђре коточкыч ачылган, ул мђџабђт.

Газраил

Мин бњген тљннђн алып,
Ќир йолдызында мђћгегђ
Кан тњгеп ќаннар алырга
Тезлђнеп антлар белђн
Вђгъдђ бирдем тђћрегђ...
Тетри-тетри кятибиннђр
Минем алда баш иеп,
Лђњхел мђхфуз битлђренђ
Яздылар утлар белђн:
"Мин мђхђббђт, мђрхђмђткђ
Мђћгегђ дошман!" — диеп...
(Ачу џђм ачы мђсхђрђ белђн.)
Яздылар утлар белђн:
"Мин мђхђббђт, мђрхђмђткђ
Мђћгегђ дошман!" — диеп...
(Газраилдђ ниндидер ят хђрђкђтлђр књренђ. Ачы.)
Инде моннан соћ минем
Эчкђн суым каннар булыр;
Мђскђнем салкын каберлђр.
Мђћгелек тђхтем минем
Баш сљяклђрдђн љелгђн
Зур, биек таулар булыр...
(Ќир йљзенђ.)
Куркыныч хђсрђт уты,
Ђй, ќир йљзе, каплар сине!..
Књкрђгећђ кап-кара каннар
Сећђр, таплар сине...
Ак чђчђклђргђ књмелгђн
Фирдђвестђй кырларыћда суярмын мин аяусыз
Сљрген илнећ улларын.
Нинди язмыш?!
(Каргышлы џђм газаплы уйга кала.)
Нђрсђ уйлыйм?!
(Кљчле књк књкрђњ, Газраил тезлђнеп кулларын књккђ књтђрђ.)
Ђй тђгалђ!
Шђфкать ит,
Мин сића биргђн бљек антымда,
Вђгъдђмдђ сабит!..
(Ашыгып сђхнђдђн югала.)

Тирђ-якта коточкыч юлбарыс, арыслан, киеклђр тавышы. Саташкан бер тљстђ Ђкълимђ керђ.

Ђкълимђ

Уйгаталар да йокыдан,
Тљнге гыйфритлђр килеп,
Сљйлилђр:
"Ќаннан сљеклећ — Кабилећ
Њлде..." — диеп...
(Тауларга карап.)
Тљнге таулар, сез белђмсез?
Кайда ул, кайда тора?
Ул исђнме? Кайда ул
Ялгыз бу тљнне уздыра?..

Пауза.

Нигђ соћ сез тик торасыз?
Нигђ сез эндђшмисез?
Пауза.
Вђхшилђр!
(Тирђ-якка каранып.)
Кайда ул? Кайдан табыйм мин?
Кап-караћгы... Ни эшлим?
Куркыныч тљн! Ник яшердећ
Син Кабилемне минем?!
Ник аны син књз каршымнан
Сихерлђп каплыйсыћ
Да њзећ мљдџиш,
Янып сњнгђн ќђџђннђм тынлыгы
Уртасында алтынымны
Бер убырдай саклыйсыћ? (Тезлђнеп.) Тулган ай!
Тђн патшасы, чык!
Чык, болытларны тарат!
Ач юлымны, књр менђ: мин
Тезлђнеп, књккђ карап,
Сњз кљтђм.

Пауза.

Син сљйлђмисећ?

Тынлык.

Кем дђ мића сљйлђми...
Вђхшилђр!..
Кем белђ? Аџ!
Кем белђ, кайда
Сљеклем, алтыным
Уздыра бу куркыныч тљннећ
Зђџђрле салкынын...
(Ашыгып алга таба атлый. Кинђт чигђ џђм шашып.)
Нђрсђ? — Ул ялгыз гына
Тауларда йоклый? — Књр, ђнђ,
Ђйлђнђсендђ улап ач
Юлбарыслар ђйлђнђ...
Ђйлђнђлђр дђ улыйлар,
Тукта, чорнап алдылар... ...
Алдылар!..
Аџ! Љстенђ ташландылар!!!

Тавышсыз булып ќиргђ егыла. Тынлык. Серле музыка. Таулар арасыннан ќырлап фђрештђлђр чыгалар. Алар Ђкълимђне урап ђйлђнђлђр.

Фђрештђлђр ќырлый

Ник яраттыћ ќиргђ, тђћре,
Син мђхђббђт утларын?!
Ник яраттыћ канлы књз яшьлђр,
Газапларныћ барын?..
Ник мђхђббђтне яраттыћ?
Ник яраттыћ да аны, —
Ут итеп шул ялкын утка
Ташладыћ ник бђндђне?..
Ник ќирећне, бар ќирећне
Фирдђвестђй итмђдећ,
Ник бљтен ќиргђ њзећнећ
Рђхмђтећне сипмђдећ?
Ал ќир љстеннђн, илаџи,
Ал газапларныћ барын,
Ач сђгадђт юлларын,
Сњндер ќђџђннђм утларын!..
Кљчле књк књкрђњ. Фђрештђлђр тезлђнеп сђќдђгђ китђлђр џђм торып, ќырлый-ќырлый сђхнђдђн югалалар.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Автор-составитель Донина Лариса Николаевна.
Защищен авторским правом, просьба при копировании ссылаться на автора.